Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Výmazy
R286291

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: CassoviaRaptors spol. s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46845/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 4B, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 52 549 488

DEŇ ZÁPISU: 26.07.2019

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro
Vložka: 46845 / V
Deň zápisu: 26.07.2019,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 11.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 27.07.2021

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti v zmysle § 68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 309d ods. 1 Civilného mimosporového poriadku.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I sp. zn. 29CbR/79/2020 zo dňa 21.9.2022, právoplatné dňa 21.9.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1