Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Výmazy
R286292

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: MEGA AUTO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40631/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opatovská cesta 81, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 50 697 391

DEŇ ZÁPISU: 24.01.2017

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro
Vložka: 40631 / V
Deň zápisu: 24.01.2017,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 11.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 15.07.2021

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti v zmysle § 68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 309d ods. 1 Civilného mimosporového poriadku.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, sp. zn. 29CbR/76/2020 zo dňa 21.9.2022, právoplatné 21.9.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1