Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Výmazy
R286293

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Seller Production, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24890/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinkova 20, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 45 348 219

DEŇ ZÁPISU: 14.01.2010

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro
Vložka: 24890 / V
Deň zápisu: 14.01.2010,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 11.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: ATEKA, s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palackého 85/5, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , IČO 46 127 305

Obchodné meno/názov: AURORA Košice, s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dopravná 2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , IČO 36 204 111

Obchodné meno/názov: PAMI group s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , IČO 45 618 127

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 23.08.2022

Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30K/8/2022 zo dňa 1. augusta 2022, právoplatné dňa 23.8.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1