Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286278

OBCHODNÉ MENO: Škola manažmentu L. Rona Hubbarda Slovakia, s.r.o. skrátená forma obchodného mena spoločnosti: HCA Slovakia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12856/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 4, Názov obce: Košice

IČO: 36 210 307

DEŇ ZÁPISU: 05.11.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. organizovanie seminárov a školení, kultúrnych a spoločenských podujatí

2. vydavateľská činnosť

3. reklamná a propagačná činnosť

4. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby

5. veľkoobchod a maloobchod: rastliny, potraviny, nápoje, ovocie, zelenina, ryby, kôrovce, mäkkýše, kvety, textil, odevy, obuv, elektrické prístroje pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prijímačov, nerastné suroviny, farebné a drahé kovy, hutnícky materiál a výrobky, ropné produkty, syntetické vlákna, drevo, výrobky z dreva, celulóza, stavebný materiál, nábytok, sklo, keramika, polygrafické výrobky, strojárenské a elektrotechnické výrobky, čistiace prostriedky, výrobky z papiera, železiarsky tovar, športové potreby, elektronika, vianočné stromčeky

6. vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku

7. viazanie kníh a konečné spracovanie

8. sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh

9. rozmnožovanie nahraných nosičov

10. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

11. podnikateľské poradenstvo

12. výskum trhu a verejnej mienky

13. výroba, požičiavanie, distribúcia videa

14. sekretárske a prekladateľské služby

15. Vzdelávanie a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním v rozsahu vykonávania mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Pavlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 4, Názov obce: Košice, Dátum narodenia: 28.01.1964

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Pavlíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 4, Názov obce: Košice-Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 04.08.1964, Deň vzniku funkcie: 12.05.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Pavlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 4, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 28.01.1964

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 3. 9. 2001 vo forme notárskej zápisnice N 297/2001, Nz 297/2001 v spojení s doložkou k notárskej zápisnici N 349/2001, Nz 349/2001 zo dňa 15. 10. 2001 podľa zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1