Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286250

OBCHODNÉ MENO: HOLENDA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36169/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrovoľnícka 1344//25, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 

IČO: 47 852 640

DEŇ ZÁPISU: 16.08.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

2. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

4. administratívne služby

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. reklamné a marketingové služby

7. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

8. vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta pre sektor poistenia alebo zaistenia

9. Chov vybraných druhov zvierat

10. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

11. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

12. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

13. Poskytovanie služieb v rybárstve

14. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

15. Výroba potravinárskych výrobkov

16. Výroba kŕmnych zmesí

17. Výroba nápojov

18. Textilná výroba

19. Odevná výroba

20. Spracovanie kože

21. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

22. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

23. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

24. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

25. Výroba koksu a rafinovaných produktov

26. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

27. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

28. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

29. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

30. Keramická výroba

31. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

32. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

33. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

34. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

35. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

36. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

37. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

38. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

39. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

40. Výroba bižutérie a suvenírov

41. Výroba hudobných nástrojov

42. Výroba hračiek a hier

43. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

44. Výroba sviečok a tieniacej techniky

45. Výroba zdravotníckych pomôcok

46. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

47. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

48. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

49. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

50. Prípravné práce k realizácii stavby

51. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

52. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

53. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

54. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

55. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

56. Sťahovacie služby

57. Prevádzka malých plavidiel

58. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

59. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

60. Prevádzkovanie úschovní

61. Kuriérske služby

62. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

63. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

64. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

65. Prevádzkovanie výdajne stravy

66. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

67. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

68. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

69. Finančný lízing

70. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

71. Záložne

72. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

73. Faktoring a forfaiting

74. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

75. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

76. Vedenie účtovníctva

77. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

78. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

79. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

80. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

81. Zadávanie klinického skúšania liečiv

82. Dizajnérske činnosti

83. Fotografické služby

84. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

85. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

86. Pravidelná kontrola detského ihriska

87. Služby požičovní

88. Prenájom hnuteľných vecí

89. Informačná činnosť

90. Čistiace a upratovacie služby

91. Verejné obstarávanie

92. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

93. Prevádzkovanie jaslí

94. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

95. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

96. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

97. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

98. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

99. Poskytovanie sociálnych služieb

100. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

101. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

102. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

103. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

104. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

105. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

106. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

107. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Branislav Holenda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrovoľnícka 1344/25, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 , Dátum narodenia: 12.07.1986, Deň vzniku funkcie: 16.08.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a podpisuje tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Branislav Holenda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrovoľnícka 1344/25, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 , Dátum narodenia: 12.07.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1