Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286225

OBCHODNÉ MENO: CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 557/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova 17/505, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 

IČO: 17 081 173

DEŇ ZÁPISU: 22.08.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba, predaj nenahraných a požičiavanie nahraných nosičov zvuku alebo obrazu

2. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

3. rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače

4. vydavateľstvá a tlač

5. polygrafický priemysel

6. tlač novín

7. tlač iná

8. tlač kníh

9. viazanie kníh a konečné spracovanie

10. spracovanie dát a súvisice činnosti

11. poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát

12. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

13. dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát

14. automatizované spracovanie dát

15. databanky

16. iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču

17. výroba kancelárskych strojov a počítačov (vrátane prístrojov na spracovanie dát)

18. montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky

19. výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát

20. údržba a oprava kancelárskych a počítač. strojov a zariadení na spracovanie dát

21. veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom

22. veľkoobchod s elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov

23. veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením

24. veľkoobchod s papierenským tovarom

25. maloobchod so zmiešaným tovarom

26. maloobchod v špecializovaných predajniach s kozmetickým tovarom

27. maloobchod s nábytkom a svietidlami

28. maloobchod s prístrojmi pre domácnosť a rozhlasovými a televíznymi prijímačmi

29. maloobchod s knihami, novinami, časopismi, písacími a kancelárskymi potrebami

30. sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami

31. sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadeniami a predmetmi pre domácnosť, železiarenským tovarom

32. opravy ostatného spotrebného tovaru

33. prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov

34. iné obchodné služby

35. podnikateľské poradenstvo, účtovníctvo a pod., výskum trhu

36. činnosť účtovných poradcov

37. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

38. vedenie účtovnej evidencie

39. podnikateľské poradenstvo

40. reklamné činnosti

41. ostatné obchodné služby

42. sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočníckych služieb)

43. ostatné vzdelávania a mimoškolská výchova

44. obchodná činnosť so strojmi a technickými potrebami, so strojmi pre priemysel a obchod s vážiacimi zariadeniami

45. činnosť audítora

46. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Monika Kešeláková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Kalváriou 9, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 01.10.1960, Deň vzniku funkcie: 22.08.1991

Meno a priezvisko: Ing. Ján Straka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Edelényska 46, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 06.07.1966, Deň vzniku funkcie: 22.08.1991

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Monika Kešeláková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Kalváriou 9, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 01.10.1960

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Marián Greško, Bydlisko: Názov obce: Kalinkovo 456, PSČ: 900 43 , Dátum narodenia: 27.03.1966

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ján Straka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Edelényska 46, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 06.07.1966

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.8.1991 na základe § 106n zák.č. 109/64 Zb. v znení zák.č. 103/90 Zb. Hosp. zákonníka.

2. Zmeny v zápise prevedené podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti zo dňa 26.1.1993 v súlade s § 764 zák.č. 513/91 Zb.

3. Doplnok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.2.1995.

4. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.1.1996.

5. Doplnok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zák. č. 11/98 Zb.

6. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.1.1999.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1