Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R286149

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: MATVEJ s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29960/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Azalková 6895/44, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 50 352 415

DEŇ ZÁPISU: 01.06.2016

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 29960 / S
Deň zápisu: 01.06.2016,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 11.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 19.10.2022

Právny dôvod zrušenia: 

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Exekučné konanie bolo skončené súdnym exekútorom vydaním Upovedomenia o zastavení exekúcie podľa § 61n ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku, ktoré bolo zverejnené podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku v Obchodnom vestníku č. 74/2022 dňa 19. 04. 2022. Na základe uvedených úkonov v nadväznosti na ustanovenie § 61n ods. 6 Exekučného poriadku, sa obchodná spoločnosť uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1