Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R286148

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Alda Agency s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21386/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Neresnícka 8940/3A, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 

IČO: 46 477 136

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2012

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 21386 / S
Deň zápisu: 01.01.2012,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 11.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 29.08.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68 ods. 4 písm. d) Obchodného zákonníka v spojení s § 61n ods. 6 Exekučného poriadku

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Exekučné konanie bolo skončené súdnym exekútorom vydaním Upovedomenia o zastavení exekúcie podľa § 61n ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku, ktoré bolo zverejnené podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku v Obchodnom vestníku č. 40/2022 dňa 28.02.2022. Na základe uvedených úkonov v nadväznosti na ustanovenie § 61n ods. 6 Exekučného poriadku, sa obchodná spoločnosť po márnom uplynutí 6 mesiacov od zverejnenia v Obchodnom vestníku zrušuje bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1