Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286145

OBCHODNÉ MENO: SOLAR FOCUS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3096/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A.Petöfiho 3360/33, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 

IČO: 31 639 402

DEŇ ZÁPISU: 13.11.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností

2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností

3. - sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

4. - činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

5. - reklamná činnosť

6. - poradenstvo v oblasti reklamy

7. - faktoring a forfaiting

8. - predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a detilátov

9. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

10. pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami

11. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

12. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

13. úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

14. výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov

15. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

16. výroba koksu a rafinovaných produktov

17. výroba plastov v primárnej forme

18. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

19. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

21. sprostredkovateľská činnosť v oblasti chemickej výroby

22. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

23. prenájom hnuteľných vecí

24. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

25. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

26. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Miroslava Konôpková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 834/16, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 26.04.1962, Deň vzniku funkcie: 23.04.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslava Konôpková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 834/16, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 26.04.1962

Výška vkladu: 6 638,783776 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice čís. NZ /95 zo dňa 1995 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8184

2. . Zapisuje sa zmena zakladateľskej listiny č. NZ 321/98 zo dkňa 30.7.1998 napísanej v notárskom úrade JUDr. Jána Šimova v súlade s ust. zák.č. 11dS1998 Z.z.

3. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 15.1.2002 a 21.1.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1