Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286122

OBCHODNÉ MENO: GAMO a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 550/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kyjevské námestie 6, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04 

IČO: 36 033 987

DEŇ ZÁPISU: 23.12.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

4. - poriadanie kurzov, školení a seminárov v oblasti počítačovej techniky a počítačových sietí

5. - organizovanie kurzov a školení v oblasti prenosu údajov, káblových rozvodov, systémového a aplikačného software

6. - poskytovanie služieb databanky

7. - konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát, prenosu informácií v oblasti informatiky a software

8. - sprostredkovanie obchodu a služieb

9. - montáž, výroba a servis v oblasti spotrebnej a výpočtovej techniky

10. - montáž a servis počítačových sietí a káblových rozvodov v oblasti výpočtovej techniky

11. - automatizované spracovanie dát a služby v oblasti spracovania dát a prenosu informácii

12. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

13. - vedenie účtovníctva

14. - činnosť ekonomických poradcov

15. - prieskum trhu a verejnej mienky

16. - prenájom nehnuteľností

17. - prenájom zabudovanej výpočtovej techniky a výpočtovej siete

18. - upratovacie práce

19. - prenájom odstavných plôch, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti

20. - prenájom hnuteľného majetku

21. - montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete

22. - zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení:

23. - modemov, faxmodemov a faxmodemových kariet

24. - telefaxov

25. - telefónnych prístrojov a záznamníkov

26. - pobočkových ústrední

27. - telekomunikačných vedení (prenosových ciest) mimo jednotnú telekomunikačnú sieť (JTS)

28. pripojovaných na jednotnú telekomunikačnú sieť

29. - projektovanie elektrických zariadení

30. - poskytovanie služieb v oblasti marketingu

31. - poskytovanie služieb v oblasti reklamy

32. - reklamná a propagačná činnosť

33. - poskytovanie služieb prostredníctvom elektronickej a internetovej siete

34. - poskytovanie telekomunikačných služieb prístupu k sieti INTERNET koncovému uživateľovi, najmä:

35. * prístup do siete Internet

36. * služba DNS (sekundárky systém doménového názvu)

37. *služby elektronickej pošty (e-mail)

38. * služby elektronických novín (net news)

39. * služby elektronického obchodu

40. * proxing WWW

41. * správa a prideľovanie symbolických AP adries

42. * diskusné skupiny

43. * FTP archív, a.p.

44. montáž, rekonštrukcia a údržba technických zariadení elektrických

45. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

46. pokládka telekomunikačných a ostatných prenosových káblov do zeme

47. projektovanie a realizácia počítačových sietí a dátových prenosov

48. vypracovanie bezpečnostných projektov určených k ochrane osobných údajov

49. výroba elektrických strojov a prístrojov

50. opravy a údržba kancelárskych strojov a prístrojov a elektrických stojov a prístrojov pre domácnoť

51. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

52. výroba systémov pre riadenie technologických a energetických procesov

53. výroba, montáž mikroprocesorových zariadení

54. tvorba počítačovej grafiky

55. tvorba webových stránok

56. navrhovanie informačných systémov

57. systémová údržba software

58. vykonávanie kurzov, školení, prednášok a seminárov v oblasti počítačovej gramotnosti ECDL, FIT a VUE

59. montáž, údržba a meranie analógových a digitálnych prenosových systémov v rozsahu voľnej živnosti

60. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

61. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

62. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

63. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

64. Geodetické a kartografické činnosti

65. Počítačové služby

66. Vývoj softvéru podľa Autorského zákona

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Kristián Alakša, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zafírová 6, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 22.03.1979, Deň vzniku funkcie: 23.06.2020

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Latiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havranské 15440/21, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04 , Dátum narodenia: 11.02.1981, Deň vzniku funkcie: 23.06.2020

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Iveta Milčíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 38, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , Dátum narodenia: 06.07.1966, Deň vzniku funkcie: 09.09.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k menu, priezvisku a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Omelková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 14, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 22.07.1981, Deň vzniku funkcie: 20.03.2020

Funkcia: predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Palka, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pieninská 25, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , Dátum narodenia: 22.11.1968, Deň vzniku funkcie: 23.06.2020

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Dušan Lovčič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starohorská 1, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , Dátum narodenia: 03.09.1959, Deň vzniku funkcie: 26.08.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   235 235,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   235 235,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   282,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je obmedzený súhlasom spoločnosti, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti podľa podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.

Počet: 995 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   235,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je obmedzený súhlasom spoločnosti, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti podľa podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. N 667/98, NZ 597/98 zo dňa 23.11.1998 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. s prijatím stanov.

2. . Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle vyda- ného živnostenského listu.

3. . Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle vydania koncesnej listiny.

4. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ - 476/99 zo dňa 28.12.1999 a dodatok č. 1 ku stanovám.

5. . Zapisuje sa zmena v zmysle vydaného živnostenského oprávnenia v zmysle stanov.

6. . Zapisuje sa zmena predmetu činnosti v zmysle uznesenia VZ u NZ 140/2000 zo dňa 9.5.2000 napísanje v NÚ JUDr. V. Kalinovej, Komenského 3, Banská Bystrica v súlade s rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, č. 180/3221/2000 zo dňa 13.3.2000.

7. . Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 25.11.2002 a 13.08.2003 schválili zmeny stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 02.01.2003 prijalo zmenu v predstavenstve a v dozornej rade spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1