Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R285789

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: HYDRO CALL s. r. o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 97149/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 14, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 47 605 359

DEŇ ZÁPISU: 14.02.2014

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 97149 / B
Deň zápisu: 14.02.2014,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 11.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 29.12.2021

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 15.08.2022

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 22.11.2021

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1