Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285738

OBCHODNÉ MENO: RTD Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19781/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo , Názov obce: Bratislava, PSČ: 824 12 

IČO: 35 774 339

DEŇ ZÁPISU: 05.10.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania,

4. organizovanie školení a kurzov v oblasti, ktorá je predmetom podnikania,

5. poskytovanie služieb s metódou nedeštruktívneho skúšania-kapilárna metóda, metóda magnetická prášková, skúšanie ultrazvukom s výnimkou činností v zmysle zákona o štátnom skúšobníctve zákona č. 30/1986 Zb.z., metrológií zákona č. 505/1990 Zb.z. a zákona o dráhach-§ 55 zák. č. 164/1996 Zb.z.,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: v mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Röntgen Technische Dienst Holding B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Delftweg 114, Názov obce: 3046NC Rotterdam, Štát: Holandsko 

Výška vkladu: 5 644,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 644,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Arctosa Holding B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Delftweg 114, Názov obce: Rotterdam, PSČ: 3046NC , Štát: Holandské kráľovstvo 

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 86/99, Nz 83/99 zo dňa 26.5.1999 spísanou notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou v súlade s §§ 24, 105 až 153 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel.

2. Ing. Eduard Vrábel, deň zániku funkcie: 27.01.2003. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 27.01.2003.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.10. 2014.

4. Dňa 6.8.2022 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 32CbR/39/2021.

5. Okresný súd Bratislava I uznesením č. k. 32CbR/39/2021-34 zo dňa 8.9.2022, právoplatným dňa 11.10.2022, rozhodol o zrušení spoločnosti RTD Slovakia s.r.o., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, IČO: 35 774 339.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1