Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285596

OBCHODNÉ MENO: BIDOR, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 117122/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod záhradami 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 

IČO: 50 693 611

DEŇ ZÁPISU: 03.02.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Výkon činnosti stavebného dozoru

5. Inžinierska činnosť v oblasti vodohospodárskych stavieb

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii komplexné architektonické a inžinierske stavby a súvisiace technické poradenstvo a výkon odborných činností vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

8. Vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií

9. Vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok

10. Spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

11. Vykonávanie projektového manažmentu, najmä riadenie projektu a koordinácia čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie

12. Zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb

13. Vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Billý, PhD, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod záhradami 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 31.03.1985, Deň vzniku funkcie: 03.02.2017

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Billý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod záhradami 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 29.05.1955, Deň vzniku funkcie: 03.02.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Billý, PhD, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod záhradami 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 31.03.1985

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Billý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod záhradami 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 29.05.1955

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.01.2017 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1