Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285587

OBCHODNÉ MENO: Ateliér VAN JARINA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51556/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajakova 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 

IČO: 44 080 859

DEŇ ZÁPISU: 05.04.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa ust. § 4 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu: a/ vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov b/ vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácii budov a obnovy stavebných pamiatok, c/ spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie d/ vykonávanie projektového a stavebného manažmentu, najmä riadenia projektu a koordinácie čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami a výkon autorského dohľadu nad realizačnými projektmi a vykonávanie stavebného dozoru e/ grafické spracúvanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracúvania špecifikácií a technickej dokumentácie f/ poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb - vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní,

2. prípravné práce k realizácii stavby,

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

4. zariaďovanie interiérov nábytkom a bytovými doplnkami,

5. interiérová architektúra a stavebný dizajn - činnosti v zmysle Autorského zákona,

6. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. arch. Ivan Jarina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 584/131A, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 03.05.1965, Deň vzniku funkcie: 05.04.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: František Krečmer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajakova 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 06.09.1963, Deň vzniku funkcie: 05.04.2008

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná za spoločnosť samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch. Ivan Jarina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 584/131A, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 03.05.1965

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.3.2008 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1