Obchodný vestník 219/2022 Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z
príjmov
Deň vydania: 15.11.2022
Š002686
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z  príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: Rada školy Kúty
Sídlo: Školská 694, 908 01 Kúty
IČO: 42 156 653
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2019
prijaté v roku: 2020
výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:
Účel použitia podielu
zaplatenej dane z príjmov
podľa § 50 ods. 5 zákona o
dani z príjmov
Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel
(EUR)
Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 e) podpora vzdelávania 4262,40 nákup exteriérových edukačných pomôcok do
školskej záhrady
2 b) podpora a rozvoj športu 201,5 nákup športového oblečenia
Spolu: 4463,90
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1