Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088396
U9, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Oznámenie o dražbe číslo 141/2022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko U9, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 821 08
e) Štát Slovenská republika
III: Zapísaný OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35 849 703
B. Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a. s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B
IV. IČO/ dátum narodenia 00 151 653
C. Miesto konania dražby Mestské kultúrne stredisko, ul. A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice,
miestnosť č. 406
D. Dátum konania dražby 15. 12. 2022
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvé kolo
G. Predmet dražby

PREDMET DRAŽBY – spoluvlastnícky podiel 1/1

Základná špecifikácia :

Číslo LV :

Okres :

Obec :

Katastrálne územie :

Okresný úrad, katastrálny odbor :

 

215

Levice

Levice

Veľký Ďur

 

Rohožnica

Pozemky : parcely registra „C“

Parcelné číslo :

Druh pozemku :

Výmera v m2 :

poznámky – charakteristika – príslušnosť k ZÚO –EL :

819/21

Zastavaná plocha a nádvorie

503

 

819/64

Záhrada

89

 

819/73

Zastavaná plocha a nádvorie

17

 

Číslo LV:  215

Stavby :

Súpisné číslo :

Stavba postavená na parcele číslo :

Charakteristika :

Druh stavby :

148

819/21

Rodinný dom

10

515

819/73

Garáž

20

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané v KN: plot od ulice v čele pozemku, studňa na parc. č. 819/21, prípojka vody, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka. ČOV, plynová prípojka, spevnené plochy betónové, prípojka elektriny.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H: Opis predmetu dražby

Keďže predmet dražby nebol znalcovi Ing. Ľubomírovi Rajnohovi sprístupnený na obhliadku znalecký posudok, ktorým je ocenený predmet dražby bol vypracovaný aj v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov z dostupných údajov o nehnuteľnosti a to najmä zo Znaleckého posudku č. 165/2014, ktorý vypracoval znalec Ing. Eduard Rácz dňa 3.11.2014, z ktorého sú prevzaté prevažne aj nižšie uvedené opisy predmetu dražby a jeho stavu.

 

Rodinný dom s.č. 148 na parc. č. 819/21

Rodinný dom je samostatne stojaca stavba so s.č. 148 na par. KN č.819/21 nachádzajúca sa v k.ú. Rohožnica, obce Veľký Ďur. Stavba je s čiastočným podpivničením a s vytvoreným prízemím.

 

Dispozičné riešenie podlaží je nasledovné.

1. PP-suterén

Dispozičné riešenie pozostáva zo skladovej miestnosti.

1. N.P-prízemie

Dispozičné riešenie pozostáva zo 4-och obytných miestností, dvoch chodieb, kuchyne, kúpeľne, WC a kotolne.

 

POPIS PODLAŽÍ

Podzemné podlažie:

Zemné práce – osadenie do terénu – v hĺbke nad 1 m do 2 m bez zvislej izolácie, zvislé konštrukcie – murivo – murované z monolitického betónu, stropy – s rovným podhľadom železobetónové monolitické, povrchy podláh – hrubé betónové, elektroinštalácia – svetelná a motorická.

Nadzemné podlažie:

Základy – základy – betónové bez izolácie (pravdepodobne), zvislé konštrukcie – murivo – murované kamenné, resp. z nepálených tehiel v skladobnej hrúbke do 50 cm, deliace konštrukcie – tehlové, stropy – drevené trámové s rovným podhľadom, resp. s viditeľnými trámami, zastrešenie – tvar strechy – valbový, strešná konštrukcia – väznicová, krytina strechy – škridlová pálená – obyčajné jednodrážkové škridly, klampiarske konštrukcie strechy – z pozinkovaného plechu – žľaby, zvody, klampiarske konštrukcie ostatné – z pozinkovaného plechu – parapety (na drevených oknách), úpravy vnútorných povrchov – omietky vápenné hladké, úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – nad 2/3 omietanej plochy steny – vápenno-cementový postrek 1 x, vápenné hladké omietky 3 x, vnútorné keramické obklady – v kúpeľni výšky nad 1,35 m, vo WC a v kuchyni, dvere – drevené hladké plné, rámové s výplňou a plastové (vstupné), okná – pôvodný drevený rám s plastovými zdvojenými vložkami, drevené jednoduché, a plastové zdvojené s dvojvrstvovým zasklením (prevládajúce vyhotovenie), povrchy podláh  – v obytných miestnostiach – laminátové – v ostatných miestnostiach – z keramickej dlažby (prevládajúce vyhotovenie) a z PVC, vykurovanie – ústredné teplovodné konvekčné elektrické, zdroj vykurovania – kotol na plyn (Attack), vykurovacie telesá – radiátory oceľové panelové, elektroinštalácia – svetelná a motorická s poistkovými automatmi, vnútorný vodovod – rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, potrubie plastové,

vnútorná kanalizácia – z kuchyne, kúpeľne, WC, potrubie plastové, vnútorný plynovod – rozvod zemného plynu, ohrev teplej vody – kotol ústredného vykurovania – prietokový ohrev TÚV, vybavenie kuchyne- sporák plynový s elektrickou rúrou, kuchynská linka z materiálov na báze dreva dĺžky 3,8 m, so zabudovaným nerezovým drezom s pákovou batériou, odsávač pár, vnútorné hygienické zariadenia – umývadlo s pákovou batériou, sprchový kút s pákovou batériou, samostatný záchod splachovací s umývadlom s pákovou batériou.

 

Garáž s.č. 515 na parc č. 819/73

Stavba garáže postavená na parc. č. 819/73 s dispozíciou 2 miestností a to miestnosti na garážovanie osobného motorového vozidla, ako i miestnosti skladu..

 

1. Nadzemné podlažie

Základy - betónové bez podmúrovky. Zvislé konštrukcie murované z pálených tehál ako prevažujúce murivo v časti garáže. Stropy ľahká konštrukcia. Krov - plochá strecha. Krytiny strechy na krove je vlnitý pozinkovaný plech. Dvere sú drevené zvlakové. Vráta sú rámové s plechovou výplňou. Okná sú drevené jednoduché

 

Príslušenstvo

Plot od ulice v čele pozemku

Plot oddeľujúci pozemok od ulice je konštrukčne zhotovený na betónových konštrukciách i s podmúrovkou s vrchnou kovovou rámovou konštrukciou s kovovou výplňou. Celková dĺžka plotu je 11,40 m a s výškou výplne 1.0 m. Do plotu sú osadené plotové vráta a vrátka kovovej konštrukcie s kovovou výplňou.

Studňa na parc. č. 819/21

Vŕtaná studňa s priemerom 900 mm s uvažovanou hĺbkou 20 m.

Prípojka vody

Prípojka vody s napojením na rozvod na ulici s prechodom cez VŠ a potom vedúca do suterénu RD s uvedenou dĺžkou 25. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 2010.

Vodomerná šachta

Betónová vodomerná šachta s uvedenou kubatúrou 2,8 m3 o.p. s osadením v predzáhradke u čelného oplotenia. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 2010.

Kanalizačná prípojka

Prípojka kanalizácie so zaústením do ČOV zhotovená z PVC potrubia DN 110 mm. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 2010.

ČOV

Čistička odpadových vôd s umiestnením pred stavbou garáže. Užívanie vonkajšej úpravy je spojené s rokom 2010.

Plynová prípojka

Plynová prípojka s uvedenou dĺžkou 30 m s napojením na hlavný rozvod na ulici. Vonkajšia úprava je spojené s rokom 2010.

Spevnené plochy betónové

Spevnené betónové plochy pri dome.

Prípojka elektriny

Vzdušná drôtová prípojka elektriny na 380 V s odhadovanou dĺžkou 20 m vedúca z verejného rozvodu pred domom na nástrešák stavby RD. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1969.

 

Pozemky sa nachádzajú v rovinatom teréne v intraviláne obce Veľký Ďur na hlavnej ulici. V predmetnej lokalite je vybudovaná el. rozvodná sieť, plynovod, vodovod, avšak kanalizačný rozvod chýba. Kultúra a využitie pozemkov je ako zastavaná plocha a dvor. Na parc.č.819/21 je postavená stavba RD so s.č. 148 a táto parcela je zároveň i súčasťou dvora.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby.

Podľa názoru znalca sa vek stavby rodinného domu spája s rokom 1939, kedy sa takýto typ stavieb realizoval. V roku 2010 bol RD zrekonštruovaný a zmodernizovaný – boli vymenené klampiarske konštrukcie strechy. Nové úpravy vnútorných a vonkajších povrchov, okrem SZ strany, nové vnútorné keramické obklady, zrenovované a vymenené dvere a okná, nové povrchy podláh, inštalácia ústredného kúrenia, nové rozvody elektriny, vody, kanalizácie a plynu, nové vybavenie kuchyne, zriadená kúpeľňa a WC, pôvodný sklad za domom bol prevádzkovo prestavaný na obytnú miestnosť.

Garáž nie je udržiavaná, nedokončená s novou strešnou konštrukciou i s krytinou z použitých materiálov.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
V-4076/2009 - záložné právo na úver poskytnutý Slovenskou sporiteľňou, a.s. Bratislava IČO:00151653 zo zmluvy zo
dňa 12.10.2009 na pozemky: parc.č.819/21, 819/64, 819/73 a stavby: rodinný dom s.č. 148 na parc.č.819/21, garáž
s.č. 515 na parc.č. 819/73.-34/09

V-5680/2014 zo dňa 19.11.2014 Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 18.11.2014, rozhodnutie zo dňa
10.12.2014 pre Slovenskú sporiteľňu, a.s. Bratislava, IČO 00 151 653 na C KN p.č. 819/21, 819/64, 819/73 a stavby
na p.č. 819/21-sč.148 rodinný dom, na p.č.819/73- sč.515 garáž.-100/14

Z-5359/2021 zo dňa 27.07.2021 - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. 93EX 840/21 zo dňa
27.07.2021, EÚ Topoľčany, JUDr. Zuzana Kubešová - súdny exekútor v zmysle § 168 zákona NR SR č. 233/1995
Z.z. v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO: 35724803, pre povinného Roman Jašek r.
Jašek (10.03.1982) na pozemok registra C-KN parc. č. 819/21, 81/64, 819/73 astavby: rodinný dom s.č. 148 na p.č.
819/21 a garáž s.č. 515 na p.č. 819/73 vo vlastníctve povinného v podiele 1/1. - vz.46/2021
J. Spoločná dražba Nie
K. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 98/2022, ktorý vypracoval Ing. Rajnoha
Ľubomír, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Pozemné stavby, zapísaný v
zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné
číslo znalca 912898.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 04.09.2022
Suma ohodnotenia: 55.400 €
L. Najnižšie podanie 55.400, - EUR
M. Minimálne prihodenie 500,- EUR
N. Dražobná zábezpeka a) výška 10.000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
(vrátane informácie, či je možné zložiť
dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo
šekom)
1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka,
2. V hotovosti do pokladne dražobníka v sídle dražobníka alebo
v mieste konania dražby,
3. Banková záruka,
4. Notárska úschova.

V hotovosti do pokladne dražobníka v sídle dražobníka alebo v
mieste konania dražby alebo prevodom na účet dražobníka číslo
IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX vedený v
Slovenskej sporiteľni, a. s. s variabilným symbolom 1412022.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani
šekom.
c) číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky SK3009000000000634824693
d) adresa miesta na zloženie dražobnej
zábezpeky
V hotovosti do pokladne dražobníka v sídle dražobníka alebo v
mieste konania dražby alebo prevodom na účet dražobníka číslo
IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX vedený v
Slovenskej sporiteľni, a. s. s variabilným symbolom 1412022.
e) doklad preukazujúci zloženie dražobnej
zábezpeky
1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške
dražobnej   zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak
do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude
dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka,
2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej
zábezpeky, Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia
lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná
zábezpeka zložená do pokladne dražobníka,
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie
bankovej záruky.
4. Originál  alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho
notársku úschovu.
f) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
g) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným
prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
O. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne  dražobníka alebo
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka číslo IBAN: SK3009000000000634824693, BIC:
GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. s variabilným symbolom 1412022 a to do 15 dní odo dňa skončenia
dražby. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
P. Obhliadka predmetu dražby (dátum a čas) Obhliadka 1:  23.11.2022 o 12:00 hod.
Obhliadka 2:  12.12.2022 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky Obhliadky sa uskutočnia na mieste, kde sa predmet dražby
nachádza.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň
pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0128, Po - Pi 8:00 -
16:00 hod. Obhliadky sa uskutočnia na mieste, kde sa
nachádza predmet dražby
R. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v
ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom
osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase
príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo
iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby
spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
S. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby   odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s
predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby
písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá   predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu
dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice
dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo
dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním
predmetu dražby
T. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Marta
c) priezvisko Pavlovičová
d) sídlo Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1