Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088404
U9, a.s.
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Oznámenie o dražbe číslo 123/2022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko U9, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 821 08
e) Štát Slovenská republika
III: Zapísaný OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35 849 703
B. Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko EOS KSI Slovensko, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pajštúnska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 851 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15294/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35 724 803
C. Miesto konania dražby Mesto Trnava (budova Radnice), Hlavná 1, 917 71 Trnava,
Konferenčná miestnosť- prízemie
D. Dátum konania dražby 5. 12. 2022
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby druhé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 504, katastrálne územie: Horné Otrokovce, obec Horné Otrokovce, okres Hlohovec, Okresný úrad Hlohovec - katastrálny odbor a to:

 

Pozemky parcely registra „C“:

 

parc. číslo: 445/97, výmera: 574 m2, druh pozemku: záhrada

parc. číslo: 445/98, výmera: 1170 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

 

Stavby:
so s. č. 211, na parcele číslo: 445/98, druh stavby: 10/Rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

 

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje, alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: drobná stavba č. 1, drobná stavba č. 2, plot uličný, plot záhradný, studňa kopaná, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, žumpa, plynová prípojka, elektrická prípojka, spevnená plocha I, spevnená plocha II.

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Predmet dražby sa draží v podiele 1/1.

H: Opis predmetu dražby

Rodinný dom so s.č. 211 postavený na parc. č. 445/98

 

Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území Horné Otrokovce v zástavbe rodinných domov. Ide o prízemný, murovaný, čiastočné podpivničený dom, ktorý je bez obytného podkrovia. Pôvodná časť domu bola postavená v roku 1995, prvá prístavba vrátane podpivničenia v roku 1965 a druhá prístavba v roku 1970. Rodinný dom bol priebežne modernizovaný terajšími vlastníkmi. V roku 2021 bola realizovaná výmena elektroinštalácie. Plastové okná boli osadené pred 7 rokmi. Nové je zariadenie kúpeľne a WC s plastovou rohovou vaňou. Vymenený bol taktiež elektrický kotol a liatinové radiátory. Realizované boli aj plávajúce podlahy, nový bojler na prípravu TÚV a v kuchyni bol osadený elektrický sporák a nerezový drez.           

 

Dispozične riešenie:

Suterén – pivnica.

Prízemie: vstup, chodba, kuchyňa, kúpeľňa + WC, špajza, 4x izba, letná kuchyňa.

 

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie

Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

Schodisko - cementový poter

Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené

Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - jednoduché drevené alebo oceľové

Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba

Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická

Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

 

1. Nadzemné podlažie

Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky;  - vane;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením

Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou;  - drezové umývadlo oceľové smaltované;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou;  - umývadlo; vodovodné batérie - ostatné; záchod - splachovací bez umývadla

Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla

Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové  a kameninové potrubie

Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

 

Rodinný dom sa nachádza na hlavnej ulici v okraji smer Dolné Otrokovce. Od okresného mesta je obec vzdialená cca 12 km. Obec je vyhľadávaným obytným satelitom okresného mesta. V okolí domu je kompletná občianska vybavenosť.

 

Predmetom dražby sú aj pozemky  v zastavanom území obce, zastavané rodinným domom a príslušenstvom, v okrajovej časti obce Horné Otrokovce. V oblasti s rovnomerným záujmom o kúpu nehnuteľností. Pozemky sú s možnosťou napojenia na inžinierske siete /vodovod, plyn a elektrina/.

 

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané v KN:

 

Drobná stavba č. 1 – je situovaná za rodinným domom, stavebne nadväzuje na rodinný dom. Ide o prízemnú murovanú stavbu. Postavená v roku 1970.

 

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky do 15 cm

Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - podbitie krovu

Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - z asfaltových privarovaných pásov, asfaltové šindle

Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter

Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - jednoduché drevené alebo oceľové

Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba

Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty.

 

Drobná stavba č. 2 – drobná stavba je situovaná na pravej strane pozemku. Jedná sa o jednoduchú murovanú stavbu.

 

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm

Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka

Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter

Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

Výplne otvorov - okná - jednoduché drevené alebo oceľové

Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter

Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty.

 

Plot uličný – začiatok užívania v roku 1970. Dĺžka plotu 32m.

 

Plot záhradný – začiatok užívania v roku 1970. Dĺžka plotu 120 m.

 

Studňa kopaná – začiatok užívania v roku 1950. Hĺbka 10 m.

 

Vodovodná prípojka – začiatok užívania v roku 1975.

 

Kanalizačná prípojka – začiatok užívania v roku 1965.

 

Žumpa – začiatok užívania v roku 1965.

 

Plynová prípojka – začiatok užívania v roku 1997.

 

Elektrická prípojka – začiatok užívania  v roku 1995.

 

Spevnená plocha I. – začiatok užívania 1970.

 

Spevnená plocha II. – začiatok užívania v roku 1978.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby.

Viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č.
40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

Záložné právo v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 724 803, podľa Zmluvy o záložnom práve
vklad V 1175/2004 povolený dňa 30.8.2004, na par.č.445/98, 445/97 a rodinný dom s.č.211 - č.z. 52/04; Z
2767/2021, Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa 07.10.2021 - č.z. 163/21;

Z 1370/2008, JUDr. Alexandra Cicuttová, súdna exekútorka, Exekútorský úrad Piešťany, (predtým Exekútorský úrad
Bratislava, Mgr. Vladimír Cipár) - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť EX 406EX 406/20 - 19 zo dňa 30.07.2020, (predtým EX 119/2008-21 zo dňa 4.9.2008) v prospech
oprávneného: Demovičová Mária, Chorvátska 72/109, Šenkvice, nar. 09.09.1959, na rodinný dom s.č. 211 na parc.č.
445/98 a pozemky parc.č. 445/97 a 445/98 - č.z. 106/08; Z 1793/2020, Oznámenie
 a žiadosť o zmenu zápisu - č.z. 142/20;

Z 1537/2008, Exekútorský úrad Bratislava, Mgr.Vladimír Cipár - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 120/2008-17 zo dňa 6.10.2008 v prospech Demovičovej Márie,
Cérovská 11, Šenkvice; na rodinný dom s.č.211na par. č.445/98 a pozemky par.č. 445/97 a 445/98 - č.z. 117/08;
J. Spoločná dražba Nie
K. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 79/2022, ktorý vypracoval Ing. Andrej Gálik,
znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Pozemné stavby, zapísaný v zozname
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo
znalca 910840. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 11.05.2022
Suma ohodnotenia: 58.800,00 €
L. Najnižšie podanie 52.920,00 €
M. Minimálne prihodenie 200,00 €
N. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
(vrátane informácie, či je možné zložiť
dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo
šekom)
1. Bezhotovostný
prevod alebo vklad na účet dražobníka IBAN: SK71 0200 0000
0019 5703 8659, vedený vo VÚB, a.s. s variabilným symbolom
1232022.
2. V hotovosti do
pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani š
c) číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky SK71 0200 0000 0019 5703 8659
d) adresa miesta na zloženie dražobnej
zábezpeky
1. Bezhotovostný
prevod alebo vklad na účet dražobníka IBAN: SK71 0200 0000
0019 5703 8659, vedený vo VÚB, a.s. s variabilným symbolom
1232022.
2. V hotovosti do pokla
e) doklad preukazujúci zloženie dražobnej
zábezpeky
1. Originál príkazu na
úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky.
Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude
dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka,
2. Príjmový
pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky,
Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na
zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka
zložená do pokladne dražobníka,
3. Originál alebo
overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky,
4. Originál alebo overe
f) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
g) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby v hotovosti alebo
bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.
O. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka IBAN SK71 0200 0000 0019 5703 8659, vedený vo
VÚB, a.s. s variabilným symbolom 1232022 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby; v prípade, že suma
dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
P. Obhliadka predmetu dražby (dátum a čas) 1. termín 16.11.2022
o 11:00 hod.
Miesto obhliadky Tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred
konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0128, Po-Pi 8:00 - 16:00.
V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ
alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu
dražby v stanovených termínoch.
R. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak v čase príklepu nie je zapísaná v
tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi
potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica
vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
S. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu
dražby   odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú
vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k
predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť,  predchádzajúci vlastník
je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia
totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby,
vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane
vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a
zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby
nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil
predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu
spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
T. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Marta
c) priezvisko Pavlovičová
d) sídlo Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1