Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088395
Aukčný Dom, s.r.o
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Oznámenie o dražbe číslo DDr. 014/2022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný Dom, s.r.o
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pribinova
b) Orientačné/súpisné číslo 462/84
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 920 01
e) Štát Slovenská republika
III: Zapísaný OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 13951/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36 253 073
B. Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko ANVEST, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Martinská Dolina
b) Orientačné/súpisné číslo 3393/70
c) Názov obce Nitra d) PSČ 949 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný OR Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 34614/N
IV. IČO/ dátum narodenia 47 224 428
C. Miesto konania dražby V priestoroch Hotela Daro *** Hodruša - Hámre 1267, 966 61
Hodruša - Hámre /kongresova a konferenčná
miestnosť/.
D. Dátum konania dražby 13. 12. 2022
E. Čas konania dražby 14:30 hod.
F. Kolo dražby 1
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Banská Štiavnica – katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 6646 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, kat. úz. Banská Štiavnica ako: - pozemok parc. reg. „C“ č. 6176/1 o výmere 273 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, - pozemok parc. reg. „C“ č. 6179 o výmere 462 m2 – trvalý trávny porast, - pozemok parc. reg. „C“ č. 6180/3 o výmere 286 m2 – trvalý trávny porast, - pozemok parc. reg. „C“ č. 6198 o výmere 33 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, - pozemok parc. reg. „C“ č. 6199/1 o výmere 261 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, - stavba súp. č. 1467 postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 6176/1 - rodinný dom, a nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Banská Štiavnica – katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1946, okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, kat. úz. Banská Štiavnica ako: - pozemok parc. reg. „C“ č. 6199/3 o výmere 262 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, v 5/12-inách. Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H: Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.súp. 1467 na p.č. 6176/1, k.ú. Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica. POPIS STAVBY Hodnotená nehnuteľnosť je murovaný rodinný dom, ktorý má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, podkrovie nie je zatiaľ obytné, podľa predložených podkladov bol pôvodný rodinný dom postavený v roku 1956, v súčasnom období sa dom nevyužíva, dňa 14.04.2021 bolo Mestom Banská Štiavnica vydané Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav, podľa ktorého mal byť dom komplexne zrekonštruovaný. rekonštrukcia domu bola začatá, v súčasnosti sa však v nej nepokračuje, dom je zdevastovaný, bez vykonávanej stavebnej údržby. Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové a kamenné pásové, obvodové zvislé konštrukcie sú murované zo zmiešaného masívneho, prevažne kamenného muriva v priemernej hrúbke do 60 cm, deliace konštrukcie murované. Stropy sú prevažne železobetónové monolitické, v časti stavby drevené trámové, strecha sedlová, na drevenom krove, ktorý bol v časti opravený nie je v súčasnom období žiadna krytina , ani klampiarske konštrukcie. Fasádne povrchové úpravy sú vápenné hladké, vnútorné povrchy stien a stropov nie sú vyhotovené, podlahy nie sú vyhotovené. Okná sú drevené dvojité, dvere drevené zvlakové. Bolí začaté rekonštrukcie vnútorných inštalačných rozvodov, t.j. elektroinštalácie, vody aj kanalizácia, zatiaľ nie je dokončená. V súčasnom období sa v dome nenachádzajú žiadne zariaďovacie predmety, dom nemá vykurovanie, podľa miestneho zisťovania je dom v súčasnom období napojený len na vzdušnú prípojku elektroinštalácie /pravdepodobne nefunkčnú a odpojenú/, prípojky vody a kanalizácie nemá. Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem životnosť domu vzhľadom na zistený stavebnotechnický stav a vykonávanú údržbu na 80 rokov od roku 1956, stavbu znalec hodnotí ako nedokončenú

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby.

Rodinný dom č.súp. 1467 v k.ú. Banská Štiavnica je stavba určená na individuálne bývanie, v súčasnom období sa na trvalé bývanie nevyužíva, začala sa jeho rekonštrukcia, v ktorej sa v súčasnom období nepokračuje, dom je zdevastovaný, bez vykonávanej stavebnej údržby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Ťarchy LV č: 6646
- Pod V-413/2021 sa zriaďuje záložné právo na nehnuteľnosti - C- KN parc. č. 6176/1, 6179, 6180/3, 6198, 6199/1,
rod. dom súp. č. 1467 na C-KN parc. č. 6176/1 v prospech oprávneného: ANVEST, s.r.o., Martinská dolina 3393/70,
949 01 Nitra, vklad povolený 04.05.2021 - č. zm.810/2021, 994/2021
Poznámky:
- Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva (V-413/2021) záložným veriteľom (ANVEST, s.r.o.,
Martinská dolina 3393/70, 949 01 Nitra) predajom nehnuteľností - C-KN parc.č. 6176/1, 6179, 6180/3, 6198,
6199/1, rod. dom súp. č. 1467 na C-KN parc.č. 6176/1 formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. (zapísané 08.08.2022) P-77/2022 - č. zm. 1662/2022
Ťarchy LV č: 1946
- Pod V-413/2021 sa zriaduje záložné právo na spoluvlastnícky podiel 5/12 vlastníka Križovatka s.r.o., k
nehnutelnosti - C-KN parc.c. 6199/3 v prospech opráveneného: ANVEST, s.r.o., Martinská dolina 3393/70, 949 01
Nitra, vklad povolený 04.05.2021 - c. zm. 810/2021, 994/2021
Poznámky:
- Poznamenáva sa oznámenie o zacatí výkonu záložného práva (V-413/2021) záložným veritelom (ANVEST, s.r.o.,
Martinská dolina 3393/70, 949 01 Nitra) predajom spoluvlastníckeho podielu 5/12 vklastník Križovatka s.r.o. k
nehnutelnosti - C-KN parc.c. 6199/3 formou dobrovolnej dražby v zmysle zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovolných
dražbách v znení neskorších predpisov. (zapísané 08.08.2022) P-77/2022 - c. zm. 1662/2022
J. Spoločná dražba Nie
K. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku 85/2022 vypracovaný znalcom Ing. Štefan
Pastierovič zo dňa 19.09.2022 na sumu 52 400,00 € (slovom Pätdesiatdvatisícštyristo eur)
L. Najnižšie podanie 130 000,00 € (slovom:Stotridsať tisíc eur)
M. Minimálne prihodenie 1000,00 €
N. Dražobná zábezpeka a) výška 20 000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
(vrátane informácie, či je možné zložiť
dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo
šekom)
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby
uhradená bezhotovostným bankovým prevodom,
vkladom na účet dražobníka, alebo poštovou poukážkou.
Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj v hotovosti
v mieste konania dražby. Prípustné je zloženie dražobnej
zábezpeky aj vo forme bankovej záruky alebo notárskej
úschovy. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou
kartou ani šekom.
c) číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky SK 75 7500 0000 0040 04695397 vedený v ČSOB a.s
d) adresa miesta na zloženie dražobnej
zábezpeky
V priestoroch Hotela Daro *** Hodruša - Hámre 1267, 966 61
Hodruša - Hámre /kongresova a konferenčná
miestnosť/.
e) doklad preukazujúci zloženie dražobnej
zábezpeky
Účastník bude pripustený k dražbe ak predloží pri zápise do
dražby originál dokladu o zaplatení dražobnej
zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu, bankou
potvrdený vklad v hotovosti, poštovú poukážku, záručné
listiny osvedčujúce bankovú záruku, originál alebo overená
kópia dokladu preukazujúcu notársku úschovu), ak do
otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
dražobníka, príjmový pokladničný blok dražobnej
spoločnosti Aukčný Dom s.r.o., následne sa zapíše do listiny
„Zápis do dražby” a bude mu pridelené dražobné čísl
f) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u
dražobníka.
g) vrátenie dražobnej zábezpeky Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia
dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech
účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to do troch
pracovných dní odo dňa konania dražby.
Účastníkom dražby, ktorý zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti
v mieste dražby a ktorí sa nestanú vydražiteľmi,
bude dražobná zábezpeka vrátená po skončení dražby. V
prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ
neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením,
dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej
príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby.
Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa
zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom,
ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady
opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a
opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti
vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý
spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie
dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva
dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre
náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia
predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
O. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením nasledovne:
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením hneď po skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, tak najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby,
a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka č. účtu: Bankový účet: SK 75 7500 0000 0040 04695397
vedený v ČSOB a.s
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je
vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti, dražobník je povinný
bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce
bankovú záruku.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná
P. Obhliadka predmetu dražby (dátum a čas) 25.11.2022 o 11:00 hod.
12.12.2022 o 11:00 hod.
Miesto obhliadky Rodinný dom s.č.1467, ul. Ďurka Langsfelda , Banská
Štiavnica /pred predmetom dražby/
Organizačné opatrenia Organizačné opatrenia súvisiace s obhliadkou predmetu
dražby:
V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o
prihlásenie sa a kontaktovanie našej spoločnosti na
tel. čísle 0905 934 527, 0905 469 050, a to najneskôr 1
pracovný deň pred termínom obhliadky.
K obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti
/napr. občiansky preukaz, pas/, právnické osoby aj
úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude
vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis
z obchodného registra).
Pokiaľ vlastník alebo osoba, ktorá má predmet v nájme,
neumožní riadnu obhliadku predmetu dražby, bude
obhliadka uskutočnená v rámci možností.
Organizačné opatrenia súvisiace s dražbou:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky
ustanovené zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky
poriadok) v znení neskorších predpisov a dostavila sa s cieľom
urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €.
Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na
dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z dôvodu
zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu
do zoznamu účastníkov dražby.
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré
spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „zákon č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách“) a ktoré pred začatím dražby
predložia dražobníkovi:
a. doklad o zložení dražobnej zábezpeky;
b. čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v
zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách (formulár je k dispozícii aj u
dražobníka);
c. doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný
pas a pod.);
d. ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je
zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší
ako 3 mesiace;
e. v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – osobitné
splnomocnenie s úradne osvedčeným
podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia
musí výslovne vyplývať oprávnenie
splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej
dražbe.
R. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
k predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním
spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa úhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil (úhrada
škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou poskytujúcou
bankovú záruku).
V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis
notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí
vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis
vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.
S. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez
zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby
vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomností dražobníka, na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica
o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Ak
niektorá osoba odmietne zápisnicu odovzdať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa
považuje za odovzdanú aj tejto osobe. Všetky náklady spojené odovzdaním, prevzatím a vyprataním
predmetu dražby nesie vydražiteľ v plnom rozsahu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré vznikli
z dôvodov na strane predchádzajúceho vlastníka alebo dražobníka. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby
prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na
vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní
s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
T. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Mostová  2, 811 02 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1