Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088394
PRO aukcie, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Oznámenie o dražbe číslo 182022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PRO aukcie, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava V d) PSČ 851 01
e) Štát Slovenská republika
III: Zapísaný OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 83219/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46 771 778
B. Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko INSOLVENCY GROUP, k.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 851 01
e) Štát SR
III. Zapísaný OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 1540/B
IV. IČO/ dátum narodenia 48 106 364
C. Miesto konania dražby Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831 04
Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
D. Dátum konania dražby 15. 12. 2022
E. Čas konania dražby 10:30 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, zapísaná na LV č. 790 , k.ú. Malinovo, obec Malinovo, okres Senec a to :

 

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parcelné číslo

výmera v m2

druh pozemku

937/4

1 203

Orná pôda

(ďalej ako „ Predmet dražby“ )

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

H: Opis predmetu dražby

Ide o pozemok parc. č. 937/4  k.ú. Malinovo evidovaný na katastrálnej mape, v registri parciel „C“,  ako orná pôda, s najväčšou pravdepodobnosťou z časti zastavaný účelovou komunikáciou s príslušenstvom ( napr. chodník, verejné osvetlenie). V súčasnosti sa posudzovaný pozemok nachádza v území s platným Územným plánom obce, ako pozemky, určené pre výstavbu rodinných domov s prípustnými funkciami verejnej dopravy a technického vybavenia nevyhnutného pre obsluhu územia.    

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby.

ViĎ. opis predmetu dražby 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Záložné práva:

- Na predmete dražby neviaznu žiadne záložné práva

b) Vecné bremená
V zmysle ustanovenia § 30 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti  ( Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho
práva dražbou
- Vecné bremeno - podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe,
rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36361518,
Bratislava, podľa geometrického plánu č. 155-31/2015 č. o. 1987/2015 zo dňa 29. 10. 2015 (ZPMZ č. 1855) na
pozemku registra "C" par. č. 937/4 (Gp č. 22/2018 zo dňa 18. 01. 2018, ZPMZ č. 2103, podľa R-513/2018 zo dňa 21.
03. 2018) týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x22kV VN linka č. 414 na trase Rz Podunajské Biskupice -
ZHZ Ivanka pri Dunaji, podľa Z-6443/2015 zo dňa 30. 10. 2015.

- Vecné bremeno - právo prechodu, prejazdu pešo, ako aj motorovým
vozidlom v neobmedzenej miere, bez časového obmedzenia a v celej výmere cez pozemok parc.č. 937/4 v prospech
každodobého vlastníka pozemkov parc.č. 937/1, 937/249, 937/251, podľa V-1961/2021 zo dňa 19.03.2021

- Vecné bremeno - povinnosť strpieť:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (podzemné káblové VN (22 kV) vedenie), b) užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy
elektroenergetických zariadení a ich odstránenie (podzemné káblové VN (22 kV) vedenie) k pozemku parc.č. 937/4 v
rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 2106/2020 úradne overenom dňa 10.02.2021 pod č.k. G1-1964/2020
(ZPMZ 2279) v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s. (IČO 36361518), podľa V-5550/2021 zo dňa 18.08.2021

- Vecné bremeno - povinnosť strpieť:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (podzemné káblové VN (22 kV) vedenie, podzemné káblové
NN (1 kV) vedenie), b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie (podzemné káblové VN (22 kV) vedenie,
podzemné káblové NN (1 kV) vedenie) k pozemku parc.č. 937/4 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č.
2106/2020 úradne overenom dňa 10.02.2021 pod č.k. G1-1964/2020 (ZPMZ 2279) v prospech: Západoslovenská
distribučná, a.s. (IČO 36361518), podľa V-5551/2021 zo dňa 18.08.2021
J. Spoločná dražba Nie
K. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota Predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 230/2022 ktorý vypracovala Ing. Arch. Iveta
Horáková , znalkyňa v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaná v
zozname znalcov pod ev. č. 911157. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 07.11.2022
Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku: 101 000 EUR
L. Najnižšie podanie 101 000 EUR
M. Minimálne prihodenie 1 000 EUR
N. Dražobná zábezpeka a) výška 25 000 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
(vrátane informácie, či je možné zložiť
dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo
šekom)
a) Bezhotovostný
prevod alebo vklad na účet dražobníka číslo účtu:
SK1611000000002921881358 vedený v Tatra banke, a.s. .
Variabilný symbol 182022
b) V hotovosti do
pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby
c) Banková záruka
d) Notárska úschova
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani š
c) číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky SK1611000000002921881358
d) adresa miesta na zloženie dražobnej
zábezpeky
V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste
konania dražby
e) doklad preukazujúci zloženie dražobnej
zábezpeky
a) Originál príkaz na
úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky.
Dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na účet dražobníka do
otvorenia dražby, inak účastník nebude pripustený k dražbe.
b) Hotovosť vo výške
dražobnej zábezpeky
c) Originál alebo
overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
d) Originál alebo
overená kópia notárskej zápisnice preukazujúca zloženie
dražobnej zábezpeky formou notárskej úschovy.
f) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
g) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby
nevydražil dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po
skončení dražby bezhotovostným prevodom na jeho účet. Ak
bola dražobná zábezpeka zložená v hotovosti do pokladne v
sídle dražobníka alebo na mieste konania dražby, dražobná
zábezpeka sa vráti ihneď po skončení dražby v hotovosti
účastníkovi dražby. Listiny preukazujúce zloženie dražobnej
zábezpeky formou bankovej záruky alebo notárskej úschovy
vráti dražobník účastníkovi dražby ihneď po skončení dražby.
O. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia §26 ods. 3 až 5 zákona o dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny
dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť v peniazoch v eurách v hotovosti do
pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, číslo účtu
SK1611000000002921881358 vedený v Tatra banke, a.s. , pod variabilným symbolom 182022 a to do 15 dní od
skončenia dražby. V prípade, že výťažok dražby je rovný alebo nižší ako 6 640 Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť
výťažok dražby hneď po skončení dražby.
P. Obhliadka predmetu dražby (dátum a čas) Obhliadka 1:   22.11.2022     o 12.30 hod.
Obhliadka 2:   05.12.2022     o 11.30 hod.
Miesto obhliadky Miesto predmetu dražby
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom
dohovore na tel. čísle +421 2  3266 1920 alebo + 421
911433330  minimálne 24 hodín vopred.
R. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po úhrade ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom  v  zákonom ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke
právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby. V prípadoch, keď sa vyhotovuje o priebehu dražby notárska
zápisnica, vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
S. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a) Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu
dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke
právo alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne
potvrdí.
b) Ak ide o predmet dražby podľa §20 ods. 13 zákona o dražbách t.j. ide o
nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť , predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených
v tomto oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a
dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak
niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať, alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa
považuje za odovzdanú aj tejto osobe. O tom dražobník túto osobu poučí.
c) Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby
nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil
predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
d) Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa
dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za
škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie
nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
e) Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu 
T. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Tatiana
c) priezvisko Vršanská
d) sídlo Družstevná  2, 831 04 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1