Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088393
U9, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Oznámenie o dražbe číslo 142/2022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko U9, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 821 08
e) Štát Slovenská republika
III: Zapísaný OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35 849 703
B. Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko EOS KSI Slovensko, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pajštúnska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 851 02
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15294/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35 724 803
C. Miesto konania dražby BOUTIQUE HOTEL MARATON, Strojárenská 11 A, 040 01
Košice, salónik "Rondo"
D. Dátum konania dražby 12. 12. 2022
E. Čas konania dražby 10:20 hod.
F. Kolo dražby prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 927, katastrálne územie: Zlatá Idka, obec Zlatá Idka, okres Košice - okolie, Okresný úrad Košice – okolie katastrálny odbor a to:

 

Pozemky parcely registra „C“:

parc. číslo: 973, výmera: 1200 m2, druh pozemku: Ostatná plocha

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Predmet dražby sa draží v podiele 1/1.

H: Opis predmetu dražby

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Zlatá Idka. Obec sa vyznačuje malou hustotou obyvateľov, dopravné spojenie je však vyhovujúce, premáva tu linka mestskej hromadnej dopravy do mesta Košice (čas jazdy cca 30 minút). Kvalita životného prostredia v okolí nehnuteľnosti je vyhovujúca, nachádza sa v bezprostrednej blízkosti lesov. Pozemok p.č. 973 je značne svahovitý, neupravený v pôvodnom prírodnom stave. Na ohodnocovanom pozemku je postavený rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla (čierna stavba), ku ktorému nie sú privedené žiadne prípojky (vodovod, kanalizácia, el. sieť), ale v obci je možnosť napojenia na všetky tieto inžinierske siete.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby.

Viď opis predmetu dražby. 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č.
40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

Záložné právo v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, /pôvodne
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova č.77, 824 68 Bratislava IČO: 313 510 26/ pod V 331/05 povolený
dňa 11.3.2005 na parc.č. 973 ost.pl. 1200 m2 - č.z. 13/05

Z 1274/12 zo dňa 23.04.2012 exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 960/10-35 zo dňa
17.04.2012, Ing. JUDr. Bohumil Husťák súdny exekútor, Exekútorský úrad, Žriedlová 3, 040 01 Košice - č.z. 32/12

Z 4991/2022 zo dňa 30.09.2022 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva 64EX 313/22 zo dňa
29.09.2022,súdny exekútor Ing. JUDr. Bohumil Husťák, Exekútorský úrad so sídlom Košice, Žriedlová 3 v prospech
oprávneného: POHOTOVOSŤ s.r.o.,Pribinova 25, 811 09 Bratislava - č.z.170/2022

Z 5455/2022 zo dňa 27.10.2022 exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva 64EX 751/21 zo dňa
25.10.2022, JUDr. Ing. Bohumil Husťák súdny exekútor, Exekútorský úrad, Žriedlová 3, 040 01 Košice, oprávnený
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831 - č.z. 179/22

Z 5456/2022 zo dňa 27.10.2022 exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva 64EX 727/21 zo dňa
25.10.2022, JUDr. Ing. Bohumil Husťák súdny exekútor, Exekútorský úrad, Žriedlová 3, 040 01 Košice, oprávnený
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831 - č.z. 180/22

Z 5458/2022 zo dňa 27.10.2022 exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva 64EX 768/21 zo dňa
25.10.2022, JUDr. Ing. Bohumil Husťák súdny exekútor, Exekútorský úrad, Žriedlová 3, 040 01 Košice, oprávnený
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831 - č.z. 181/22

Z 5459/2022 zo dňa 27.10.2022 exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva 64EX 725/21 zo dňa
25.10.2022, JUDr. Ing. Bohumil Husťák súdny exekútor, Exekútorský úrad, Žriedlová 3, 040 01 Košice, oprávnený
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831 - č.z. 182/22

Z 5460/2022 zo dňa 27.10.2022 exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva 64EX 637/21 zo dňa
25.10.2022, JUDr. Ing. Bohumil Husťák súdny exekútor, Exekútorský úrad, Žriedlová 3, 040 01 Košice, oprávnený
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831 - č.z. 183/22

Z 5461/2022 zo dňa 27.10.2022 exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva 64EX 467/21 zo dňa
25.10.2022, JUDr. Ing. Bohumil Husťák súdny exekútor, Exekútorský úrad, Žriedlová 3, 040 01 Košice, oprávnený
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831 - č.z. 184/22
J. Spoločná dražba Nie
K. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 106/2022, ktorý vypracoval Ing. arch. Ján
Kimák, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Pozemné stavby, zapísaný v
zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné
číslo znalca 911560. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 26.09.2022
L. Najnižšie podanie 23.100 €
M. Minimálne prihodenie 200,00 €
N. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
(vrátane informácie, či je možné zložiť
dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo
šekom)
1.Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka IBAN:
SK71 0200 0000 0019 5703 8659, vedený vo VÚB, a.s. s
variabilným symbolom 1422022.
2. V hotovosti do
pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani š
c) číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky SK71 0200 0000 0019 5703 8659
d) adresa miesta na zloženie dražobnej
zábezpeky
Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka IBAN:
SK71 0200 0000 0019 5703 8659, vedený vo VÚB, a.s. s
variabilným symbolom 1422022.
V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste
konania dražby.
e) doklad preukazujúci zloženie dražobnej
zábezpeky
1. Originál príkazu na
úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky.
Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude
dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka,
2. Príjmový
pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky,
Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na
zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka
zložená do pokladne dražobníka,
3. Originál alebo
overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky,
4. Originál alebo overe
f) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
g) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby v hotovosti alebo
bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.
O. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka IBAN SK71 0200 0000 0019 5703 8659, vedený vo
VÚB, a.s. s variabilným symbolom 1422022 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby; v prípade, že suma
dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
P. Obhliadka predmetu dražby (dátum a čas) 1. termín 23.11.2022
o 13:00 hod.
Miesto obhliadky Tam, kde sa predmet dražby nachádza.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred
konaním obhliadky na tel. č.: +421948412097, Po-Pi 8:00 -
16:00. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ
alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu
dražby v stanovených termínoch.
R. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak v čase príklepu nie je zapísaná v
tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi
potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica
vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
S. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu
dražby   odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú
vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k
predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť,  predchádzajúci vlastník
je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia
totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby,
vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane
vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a
zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby
nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil
predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu
spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
T. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Rastislav
c) priezvisko Demeter
d) sídlo Tkáčska 6507/2, 080 01 Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1