Obchodný vestník 219/2022 Dražby – dobrovoľní dražobníci Deň vydania: 15.11.2022
X088408
U9, a.s.
Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Číslo dražby 129/2022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko U9, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 821 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35 849 703
B. Dátum vykonania dražby 9. 11. 2022
C. Miesto konania dražby Administratívna budova, Štúrova 19, 031 31 Liptovský Mikuláš,
Konferenčná miestnosť
D. Čas konania dražby 12:00
E. Kolo dražby 3. kolo dražby
F. Predmet dražby a jeho príslušenstvo

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 2619, katastrálne územie Pribylina, obec Pribylina, okres Liptovský Mikuláš, Okresný úrad Liptovský Mikuláš – katastrálny odbor, a to:

 

Pozemky - parcely registra "C"

  • parcelné číslo: 4957/36 o výmere 888 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
  • parcelné číslo: 4957/238 o výmere 36 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
  • parcelné číslo: 4957/291 o výmere 184 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,


Stavby:

• súpisné číslo 566 na parcele reg. „C“ č. 4957/291, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: Rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje do LV, najmä: ploty na oporných múroch, studňa na parc. č. 4957/36, bazén, armatúrna šachta pri bazéne, spevnené plochy betónové pri bazéne, prípojka elektriny do stavby RD, oporné múry vstup do garáže v suteréne, záhonové obrubníky, spevnené plochy zo zámkovej dlažby, vonkajšie schody hlavný vstup do domu, vonkajšie schody zadný vchod vedúce na terasu, kanalizačná prípojka splašková, prípojka vody z verejného rozvodu, vodomerná šachta, prípojka vody zo studne, kanalizačná prípojka dažďová.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 566 na parc. reg. „C“ č. 4957/291, k.ú. Pribylina

Rodinný dom sa nachádza na rovinatom pozemky parc. č.4957/291, k.ú.: Pribylina. Rodinný dom má 6 rokov a jeho životnosť stanovuje znalec na 100 rokov. Rodinný dom má jedno podzemné podlažie, dve nadzemné podlažia – prízemie a podkrovie. Podzemné podlažie – suterén dispozične pozostáva z garáže, spoju chodby so schodiskom, samostatného WC, miestnosti wellness a kotolne. Prízemie dispozične pozostáva z predsiene, spojovacej chodby, obývacej izby so schodiskom, vonkajšej terasy, dvoch izieb, kúpeľne a kuchyne s jedálňou.  Podkrovie dispozične pozostáva z chodby s galériou, lodžie, spojovacej chodby, dvoch kúpeľní a troch izieb.

 

1. Podzemné podlažie

Technické riešenie:

Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové priečkovky;

Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko - keramická dlažba. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - omietky na báze umelých látok 4 x do 1/2 ice. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie – kovové. Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby ako prevažujúce, v garáži je brúsené teraso. Vybavenie kúpeľní - vodovodné batérie - pákové nerezové, záchod - splachovací s umývadlom - umývadlo však chýba. Ostatné vybavenie - vráta garážové - s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál. Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely. Domáci telefón – urobené sú rozvody internetu, televízny rozvod a zabezpečovacie zariadenie. Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie1 ks. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická.

 

1. Nadzemné podlažie

Základy sú betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou.

Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm- nameraná hrúbka 52 cm so zateplením ako i s obkladom dreveným; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické s imitáciou stropu dreveného trámového bez podhľadu. Schodisko - s povrchovou úpravou z keramickej dlažby;

Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu strechy (žľaby, zvody, komíny a záveterné lišty). Úpravy vonkajších povrchov - obklady fasád - obklady drevom. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky;  WC min. do výšky 1 m.  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované. Okná - "Euro"; okenné žalúzie sú kovové.

Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou, ktorá chýba, umývačka riadu (zabudovaná), chladnička alebo mraznička (zabudovaná), odsávač pár, drezové umývadlo plastové. Kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) - 7,20 m. Vybavenie kúpeľní - umývadlo 1 ks,  samostatná sprcha 1 ks, vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou 1 ks, pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla 2 x, záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene-2 x.

Balkón nad 5 m2. Ostatné vybavenie - kozub - s vyhrievacou vložkou, vstavané skrine 2 ks chýbajú. Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - podlahové teplovodné; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá na pelety;

Domáci telefón – urobené sú rozvody internetu, televízny rozvod, zabezpečovacie zariadenie, a taktiež osadený bleskozvod. Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický kombinovaný s ústredným vykurovaním ako i s kolektorovou sústavou. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická.  Bleskozvod - elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Konštrukcie naviac - Bivaletný zásobník na ohrev teplej vody (solár/UK) 500l.

 

1. Podkrovie

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm- nameraná hrúbka je 52 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové;

Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú s rovným podhľadom drevené trámové - podbitie krovnej konštrukcie. Úpravy vonkajších povrchov - obklady fasád – obklady drevom. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky;  - pri vani je plastový obklad, ktorý je súčasťou vane,  WC min. do výšky 1 m - 1 x. Výplne otvorov - dvere sú plné alebo zasklené dyhované. Okná - jednoduché alebo zdvojené hliníkové, drevohliníkové, oceľohliníkové. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - veľkoplošné parkety (drevené, laminátové). Dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová s vírivkou;  - umývadlo 2 ks avšak obe chýbajú, samostatná sprcha 2 ks - osadená iba 1 ks, masážna sprcha v kúpelni č.1, vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou 3 ks - sú však osadené iba 2 ks, záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene- 2 ks. Ostatné vybavenie - vstavané skrine chýbajú 2 ks. Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - podlahové teplovodné. Domáci telefón – urobené sú rozvody internetu, televízny rozvod a zabezpečovacie zariadenie. Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – svetelná.

 

Príslušenstvo predmetu dražby:

Ploty na oporných múroch

Celková dĺžka stavby plota je 9,65 m, výška 0,80 m a osadený je zvislo na kovových profiloch. Vek plotu je 6 rokov a znalec stanovuje životnosť na 40 rokov.

 

Studňa na parc. č. 4957/36

Kopaná studňa s priemerom 1000 mm s osadenou domácou vodárňou s odhadovanou hĺbkou 6m. Vek studne je 6 rokov a znalec stanovuje životnosť na 50 rokov.

 

Bazén

Vonkajší laminátový bazén, osadený na parc. č. 4957/36. Vek bazénu je 6 rokov a znalec stanovuje životnosť na 25 rokov.

 

Armatúrna šachta pri bazéne

Betónová armatúrna šachta s vyp. kubatúrou 11,88 m3. Vek šachty je 6 rokov a znalec stanovuje životnosť na 50 rokov.

 

Spevnené plochy betónové pri bazéne

Betónové plochy pri bazéne o ploche 51,35 m2. Vek betónových plôch je 6 rokov a znalec stanovuje životnosť na 40 rokov.

 

Prípojka elektriny do stavby RD

Káblová prípojka elektriny na 380 V s dĺžkou 14 m. Vek prípojky je 6 rokov a znalec stanovuje životnosť na 50 rokov.

 

Oporné múry vstup do garáže v suteréne

Oporné múru vedúce do garáže v suteréne s vyp. kubatúrou 1,65 m3. Vek oporných múrov je 6 rokov a znalec predpokladá životnosť na 50 rokov.

 

Záhonové obrubníky

Záhonové obrubníky vytvárajúce lemy okolo spevnených plôch zo zámkovej dlažby s dĺžkou 127,25 m. Vek záhonových obrubníkov je 6 rokov a znalec stanovuje životnosť na 50 rokov.

 

Spevnené plochy zo zámkovej dlažby

Spevnené plochy sú uložené do piesku o ploche 184,23 m2. Vek spevnených plôch zo zámkovej dlažby je 6 rokov a znalec predpokladá životnosť na 50 rokov.

 

Vonkajšie schody hlavný vstup do domu

Vonkajšie schody kovovej konštrukcie so stupňami vytvorenými z teakového dreva s počtom stupňov 9 ks. A s dĺžkami po 1m. Vek vonkajších schodov je 6 rokov a znalec stanovuje životnosť na 50 rokov.

 

Vonkajšie schody zadný vchod vedúce na terasu

Vonkajšie schody kovovej konštrukcie so stupňami vytvorenými z teakového dreva s počtom stupňov 5 s dĺžkami po 1m. Vek vonkajších schodov je 6 rokov a znalec stanovuje životnosť na 50 rokov.

 

Kanalizačná prípojka splašková

Kanalizačná prípojka s dĺžkou 8m z PVC potrubia s priemerom 150 mm vedúca do verejnej kan. stoky z chrbta stavby RD. Vek kanalizačnej prípojky je 6 rokov a znalec stanovuje životnosť na 80 rokov.

 

Prípojka vody z verejného rozvodu

Prípojka vody s dĺžkou 6 m. Vek prípojky vody je 6 rokov a znalec stanovuje životnosť na 50 rokov.

 

Vodomerná šachta

Vodomerná plastová šachta s osadením v časti pri hranici pozemku zo strany dvora za v chrbte oplotení od ulice na súkromnom pozemku s cenou 372,44.-Eur. Vek vodomernej šachty je 6 rokov a znalec stanovuje životnosť na 50 rokov.

 

Prípojka vody zo studne

Prípojka vody zo studne s odhadovanou dĺžkou 15 m. Vek prípojku je 6 rokov a znalec stanovuje životnosť na 50 rokov.

 

Kanalizačná prípojka dažďová

Kanalizačná prípojka dažďová s odhadovanou dĺžkou 40 m z PVC potrubia s priemerom 100 mm v dvoch vetvách s vyústením do vsakovacej vane. Vek kanalizačnej prípojky je 6 rokov a znalec stanovuje životnosť na 60 rokov.

 

Pozemky sa nachádzajú v rovinatom teréne mimo intravilán obce Pribylina v samostatne uzatvorenej rekreačnej lokalite 3 vody v zástavbe RD ako aj domov určených na rekreáciu s vyhovujúcou lokalitou do centra obce. V predmetnej lokalite sú vybudované okrem elektrickej inštalácie aj vodovod, plynový rozvod a rozvod kanalizácie.

G. Opis stavu predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

H. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64
Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

1/Záložné právo na KN p.č.4957/36, 4957/238, 4957/291 a rozostavanú stavbu bez súpisného čísla na p.č. 4957/291
v prospech záložného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a. s. (IČO: 31320155) na základe záložnej zmluvy
č.001/135281/14-003/000 - V 4724/2014 zo dňa 31.10.2014; Rozostavanej stavbe na p.č. 4957/291 bolo pridelené
súpisné číslo 566 - Z 3328/2016;

2/Záložné právo na KN p.č.4957/36 v prospech záložného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s. ( 31320155), na
základe záložnej zmluvy č.001/135281/09-001/000 - V 2794/2012 zo dňa 19.9.2012; Záložné právo pod V 2794/2012
sa vzťqhuje aj na KN p.č. 4957/291 - R 240/2014;

3/Záložné právo na KN p.č. 4957/238, 4957/291 a rozostavanú stavbu bez súpisného čísla na p.č.4957/291 v
prospech záložného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s. ( IČO:31320155) na základe záložnej zmluvy
č.001/135281/09-001/000 - V 1305/2016 vklad povolený 22.4.2016; Rozostavanej stavbe na p.č. 4957/291 bolo
pridelené súpisné číslo 566 - Z 3328/2016;

4/Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 366EX 82/20, Mgr. Martin Thomka
Martin, Z-1195/2020,

5/Vl.1 O´Keeffe Timthy John - Záložné právo pre Obec Pribylina,č.k.OcÚ2022/401/2798,Z2462/2022,
I. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého
posudku č. 60/2022, ktorý vypracoval Ing. Ľubomír Rajnoha,
znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby,
Odhad hodnoty nehnuteľností zapísaný v zozname znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 9.5.2022
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 383.000 Eur
K. Najnižšie podanie Bolo urobené.
L. Označenie licitátora
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Veronika Ocejáková
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo xxxxx
c) Názov obce xxxxx d) PSČ xxx xx
e) Štát xxxxx
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1