Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Krňan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Fučíkova  620/7, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1972
Obchodné meno správcu: WITT & KLEIM RENEWALS k. s.
Sídlo správcu: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/398/2022 S1971
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 2OdK/398/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Peter Krňan, trvale bytom Fučíkova  620/7, 987 01  Poltár, dátum narodenia 02.07.1972 (ďalej aj len ako Dlžníktýmto v súlade ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) za primeraného použitia ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR a v zmysle ust. § 32 ods. 21 prvá veta ZoKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

Preddavok je možné zložiť na bankový účet IBAN: SK39 1100 0000 0029 4308 1167

variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;

poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý skladá kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

Poučenie

Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku (ust. § 32 ods. 3 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).

Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive (ust. § 32 ods. 7 písm. a) v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).

Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (ust. § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania (ust. § 32 ods. 11 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 € a najviac 10 000 € (ust. § 32 ods. 19 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).

Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok (ust. § 32 ods. 21 druhá a nasl. vety v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (ust. § 167l ods. 5 prvá veta ZoKR).

Popretie pohľadávky musí byť vždy zdôvodnené, pričom pri popretí výšky musí byť uvedená suma, ktorá sa popiera, pri popretí poradia musí byť uvedené poradie, ktoré sa uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva musí byť uvedený rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou. (ust. § 32 ods. 5 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR).

V Banskej Bystrici, dňa 10.11.2022.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca konkurznej podstaty dlžníka

Peter Krňan

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1