Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Krňan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Fučíkova  620/7, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1972
Obchodné meno správcu: WITT & KLEIM RENEWALS k. s.
Sídlo správcu: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/398/2022 S1971
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 2OdK/398/2022
Druh podania: Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie o insolvenčnom konaní a výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Notice of insolvency proceedings and invitation to foreign creditors to lodge claims

Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu dlžníka Peter Krňan, trvale bytom Fučíkova  620/7, 987 01  Poltár, dátum narodenia 02.07.1972(ďalej aj len ako Dlžníktýmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (ďalej aj len ako Nariadenieoznamuje, že Okresny súd Banská BystricaUznesením zo dňa 26.10.2022, ktoré bolo doručované publikáciou v Obchodnom vestníku č. 214/2022 zo dňa 08.11.2022vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka.

Witt&Kleim Renewals k.s., seated Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, company ID 52 767 159 (hereinafter referred to only as the Trusteeappointed as the bankruptcy trustee of the debtor Peter Krňan, permanently residing Fučíkova  620/7, 987 01  Poltár, Slovak republic, date of birth 02.07.1972 (hereinafter referred to only as the Debtorherewith notify in accordance with the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 may 2015 on insolvency proceedings (hereinafter referred to only as the Regulation), that Okresny súd Banská Bystrica (District Court) declared bankruptcy of Debtor with resolution on 26.10.2022, that was published in Business Journal No. 214/2022 on 08.11.2022.

Veritelia Dlžníka sú v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 28 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKRoprávnení prihlásiť svoje pohľadávky voči Dlžníkovi do konkurzu na majetok Dlžníka, a to v základnej prihlasovacej lehote štyridsiatich piatich (45) dní odo dňa vyhlásenia konkurzu písomne v jednom rovnopise u Správcu na adrese Witt&Kleim Renewals k.s., Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika alebo elektronicky do dátovej schránky Správcu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania.

The creditors of the Debtor have right according to the prov. § 167l in connection with the prov. § 28 and following of the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter referred to only as the BRA) to lodge their claims in a basic time period of fourtyfive (45) days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the Trustee to the address: Witt&Kleim Renewals k.s., Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic or or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special electronic formular; the Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca v súlade s ust. § 167l ods. 3 ZoKR zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.

Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum according to the prov. § 167l sec 3 BRA.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti stanovené v ust. § 28 a nasl. ZoKR, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na adrese https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. Základnými  náležitosťami prihlášky podľa ust. § 29 ods. 1 ZoKR sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa; b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu; c) právny dôvod vzniku pohľadávky; d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty; e) celková suma pohľadávky; f) podpis.

The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements laid in the prov. § 28 and following BRA, otherwise it will not be taken into consideration. The prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website at the address https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. The basic requirements of the application according to the prov. § 29 sec. 1 BRA are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor; b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt; c) legal reason of the establishment of the claim; d) order of satisfying the claim from the general property; e) total sum of the claim; f) signature.

Podľa ust. § 29 ods. 2 ZoKR pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

According to the prov. § 29 sec. 2 BRA for each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right.

Podľa ust. § 29 ods. 4 ZoKR sa celková suma pohľadávky v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.

According to the prov. § 29 sec. 4 BRA the total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment.

Podľa ust. § 29 ods. 5 ZoKR sa pohľadávka uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska.

According to the prov. § 29 sec. 5 BRA the claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia.

Podľa ust. § 29 ods. 6 ZoKR sa k prihláške pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

According to the prov. § 29 sec. 6 BRA to the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.

Podľa ust. § 29 ods. 8 ZoKR je veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.

According to the prov. § 29 sec. 8 BRA the creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal.

Podľa ust. § 28 ods. 6 ZoKR má doručenie prihlášky správcovi pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

According to the prov. § 28 sec. 6 BRA the delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court.

Podľa ust. § 167l ods. 1 ZoKR je zabezpečený veriteľ úveru na bývanie oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.

According to the prov. § 167l sec. 1 BRA a secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures the secured home loan

Podľa ust. § 167l ods. 2 ZoKR sa prihlásiť môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená.

According to the prov. § 167l sec. 2 BRA a creditor who has a claim against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured by him.

Podľa ust. § 30 ods. 1 ZoKR správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby.

According to the prov. § 30 sec. 1 BRA the trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons.

Podľa ust. § 30 ods. 2 ZoKR podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

According to the prov. § 30 sec. 2 BRA the submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended.

Podľa ust. § 197 ods. 6 v kontexte ust. § 196 ZoKR a v spojení s ust. § 52 a nasl. zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako CSP) má účastník konkurzného konania právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada.

According to the prov. § 197 sec. 6 BRA in context of the prov. § 196 BRA and in connection with prov. § 52 and following of the Act No. 160/2015 Coll. Civil Dispute Settlement as amended (hereinafter referred to only as the CDS) A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in the present case, the court disregards.

Podľa ust. § 52 ods. 2 CSP v námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.

According to the prov. § 52 sec. 2 CDS in the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, can not join without guilt. A submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the submission is not handed over to the supreme court.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia.

This notice and invitation refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the article 54 of the Regulation.

V Banskej Bystrici, dňa 10.11.2022. / In Banská Bystrica, on 10.11.2022.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca dlžníka / bankruptcy trustee of the debtor

Peter Krňan

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár / general partner

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku) / (without direct signature, authorized as publication of the Trustee in the Business Journal)


 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1