Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Krňan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Fučíkova  620/7, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1972
Obchodné meno správcu: WITT & KLEIM RENEWALS k. s.
Sídlo správcu: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/398/2022 S1971
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 2OdK/398/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do správcovského spisu

Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu dlžníka Peter Krňan, trvale bytom Fučíkova  620/7, 987 01  Poltár, dátum narodenia 02.07.1972(ďalej aj len ako Dlžníktýmto v súlade s ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) v spojení s ust. § 21 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako Kancelársky poriadokoznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia, ako aj iné subjekty, ktorým to umožňujú osobitné predpisy, môžu nahliadať do správcovského spisu k vyššie uvedenej sp. zn. správcu na adrese sídla kancelárie Správcu: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 do 12:00 hod. a následne od 13:00 do 15:00 hod.

Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u Správcu na tel. čísle +421 917 521 301 alebo na e-mailovej adrese [office@wak.sk].

Za úhradu vecných nákladov vo výške stanovenej ust. § 21 ods. 5 v spojení s ust. § 25 ods. 2 Kancelárskeho poriadku a ust. § 36 ods. 2 v spojení s ust. § 47 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako Vyhláška) sú osoby oprávnené nahliadnuť do správcovského spisu oprávnené taktiež požadovať, aby im Správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.

V Banskej Bystrici, dňa 10.11.2022.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca dlžníka

Peter Krňan

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1