Obchodný vestník 219/2022 Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z
príjmov
Deň vydania: 15.11.2022
Š002685
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z  príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: OZ Spoločnej pomoci - zdravé oči
Sídlo: Liptovská 2127/12, 034 01 Ružomberok
IČO: 52 903 699
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2020
prijaté v roku: 2021
výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:
Účel použitia podielu
zaplatenej dane z príjmov
podľa § 50 ods. 5 zákona o
dani z príjmov
Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel
(EUR)
Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 c) poskytovanie sociálnej
pomoci
6201,19 Poskytnutie finančnej pomoci na základné životné
potreby spôsobom úhrad na bankový účet a v
hotovosti
2 a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb
5650,03 Poskytnutie finančnej pomoci na liečebné náklady,
na úhrady liekov
Spolu: 11851,22
výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prijímateľa:
Druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa Výška použitého podielu
zaplatenej dane na tento
druh výdavku (EUR)
1 Réžia - Pohonné hmoty, kúpa tlačiarne, websupport 370,56
2 Bankové poplatky 74,16
Spolu: 444,72
Spolu celkovo (EUR): 12295,94
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1