Obchodný vestník 219/2022 Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z
príjmov
Deň vydania: 15.11.2022
Š002683
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z  príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: INTELEKT
Sídlo: Znievska  2, 851 06 Bratislava
IČO: 37 927 167
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2019
prijaté v roku: 2020
výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:
Účel použitia podielu
zaplatenej dane z príjmov
podľa § 50 ods. 5 zákona o
dani z príjmov
Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel
(EUR)
Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 b) podpora a rozvoj športu 2746,88 Elektricky motor na čln plus príslušenstvo, 2x
nafukovací čln
2 b) podpora a rozvoj športu 111 Stan
3 g) ochrana a tvorba životného
prostredia
540 Vysávač Kärcher
Spolu: 3397,88
výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prijímateľa:
Druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa Výška použitého podielu
zaplatenej dane na tento
druh výdavku (EUR)
1 Vedenie účtu 104,50
Spolu: 104,50
Spolu celkovo (EUR): 3502,38
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1