Obchodný vestník 219/2022 Oprava zverejnených údajov v Obchodnom
vestníku
Deň vydania: 15.11.2022
E000146
Povinná osoba:
Obchodné meno/Názov: AUTIS
Bydlisko/Sídlo: Soblahov 924, 913 38 Soblahov, SR
zverejňuje opravu údajov zverejnených:
Obchodný vestník č.: 101/2020
Deň jeho vydania: 28.05.2020
Typ podania: Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z
príjmov fyzických osôb a právnických osôb
Číslo zverejnenia: Š002281
Týkajúcich sa subjektu: AUTIS
IČO / dátum narodenia subjektu: 42 274 931
Správne znenie údajov:

výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:

 

Účel použitia podielu zaplatenej dane z príjmov podľa §50 ods.5 zákona o dani z príjmov

Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (EUR)

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

1

c) poskytovanie sociálnej pomoci   

3613,22

Na prevádzku

Spolu

 

3613,22

 

 

výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prijímateľa:

 

 

druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa 

Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento druh výdavku (EUR)

1

drobný hmotný majetok

514,90

2

réžia

2631,85

3

školenie a vzdelávanie

280,00

4

nájom

3517,34

Spolu

 

6944,09

 

Spolu celkovo (EUR):  10557,31

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1