Obchodný vestník 219/2022 Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z
príjmov
Deň vydania: 15.11.2022
Š002682
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z  príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: Penguin sport club
Sídlo: Beckov  427, 916 38 Beckov
IČO: 42 279 607
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2019
prijaté v roku: 2020
výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:
Účel použitia podielu
zaplatenej dane z príjmov
podľa § 50 ods. 5 zákona o
dani z príjmov
Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel
(EUR)
Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 b) podpora a rozvoj športu 6068,18 Úhrady prenájmu športovísk, areálov, ihrísk,
bazénov a pod.
2 b) podpora a rozvoj športu 1289,12 Nákup športových pomôcok, potrieb, materiálu pre
deti počas športových aktivít
Spolu: 7357,30
výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prijímateľa:
Druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa Výška použitého podielu
zaplatenej dane na tento
druh výdavku (EUR)
1 Bankové služby 228,32
2 Notárske a právne služby 69,50
Spolu: 297,82
Spolu celkovo (EUR): 7655,12
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1