Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066347
Spisová značka: 25K/40/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ML Team, s.r.o., IČO: 36 253 227, so
sídlom Záhradnícka 130/23, 929 01 Dunajská Streda, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č.: 13969/T, správcom ktorého je JUDr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7,
Dunajská Streda 929 01, značka správcu: S1328, o návrhu správcu na jeho odvolanie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd  o d v o l á v a JUDr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, Dunajská Streda 929 01, značka
správcu: S1328 z funkcie správcu úpadcu: ML Team, s.r.o., IČO: 36 253 227, so sídlom Záhradnícka 130/23, 929 01
Dunajská Streda, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 13969/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 08.11.2022
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1