Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066346
Spisová značka: 60NcKR/6/2022

            Okresný súd  Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Szamos, narodený 23.12.1967, bytom
Priechodná ulica 6, 931 01 Šamorín, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Dlžníka: Ladislav Szamos, narodený 23.12.1967, bytom Priechodná ulica 6, 931 01 Šamorín, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené
bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v konkurze prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Toto však neplatí
pre pohľadávky, ktoré vznikli po zrušení konkurzu.

Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 08.11.2022
JUDr. Martin Smolko, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1