Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066345
Spisová značka: 36K/12/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ADA WASTE, s.r.o., IČO: 36 242 560, so sídlom
Bratislavská 1611/74, 924 01 Galanta, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
č. 12659/T, právne zastúpený: Mgr. Štefan Krnáč, advokát so sídlom Černyševského 10, 851 01 Bratislava, IČO:
50776 959, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd  v y z ý v a  navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho
podania doručeného súdu dňa 24.10.2022, a to tak, že


· doloží zoznam majetku s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa,
pričom pred prvý list zoznamu majetku vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname
majetku, ktorého vzor a vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene  a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len "vyhláška"),

· doloží zoznam záväzkov s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa,
pričom pred prvý list zoznamu záväzkov vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname
záväzkov, ktorého vzor a vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky,

· doloží dvojmo zmluvný prehľad s úradne osvedčeným podpisom
navrhovateľa, v ktorom sa uvedú všetky zmluvy ktoré ku dňu zostavenia zoznamu majetku a zoznamu záväzkov
neboli ukončené, vrátane pracovných zmlúv, pričom pred prvý list zmluvného prehľadu vloží vyhlásenie o pravdivosti
a úplnosti údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky,

· doloží poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s
mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná
závierka; ak bola individuálna účtovná závierka predmetom overovania audítorom, k návrhu je povinný pripojiť aj
správu audítora,
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 09.11.2022
JUDr. Martin Smolko, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1