Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066344
Spisová značka: 60K/13/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: DAVINCI CAFE s.r.o., IČO: 47 460 971, so sídlom
Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 163838/B, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I. Súd   u s t a n o v u j e  dlžníkovi:  DAVINCI CAFE s.r.o., IČO: 47 460
971, so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 163838/B, predbežného správcu: Insolvency k. s., so
sídlom kancelárie Pekárska 14, 917 01 Trnava, IČO: 36 868 388, značka správcu: S1639.

II. U k l a d á  predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie prvú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie
tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú
správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 08.11.2022
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1