Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066343
Spisová značka: 28K/74/2012
Okresný súd Trenčín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Iveta Pastorková, nar. 07.07.1966, trvale
bytom Mierová 308/3-15, 017 01 Považská Bystrica, ktorého správcom je JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie
Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445, o žiadosti správcu o uloženie pokynu ako
postupovať, takto
rozhodol
Súd   udeľuje  záväzný pokyn na speňaženie nehnuteľného majetku úpadcu zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 124/2022 dňa 28.6.2022 v znení predloženom súdu správcom dňa
13.9.2022 nasledovne:

I. Spôsob speňažovania: formou verejného ponukového konania podľa ustanovenia
§ 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z.z. za najvyššiu ponuku.

II.  Podmienky speňažovania:

Verejné ponukové konanie bude vyhlásené v Obchodnom vestníku SR v časti Konkurzy a reštrukturalizácie
najneskôr do 5 pracovných dní po zverejnení Oznámenia o uložení záväzného pokynu správcovi. Ponuka záujemcu
musí byť správcovi doručená v lehote 30 dní od zverejnenia verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárií správcu najneskôr tretí pracovný deň od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.  O otváraní obálok správca vyhotoví úradný záznam, ktorý predloží na vedomie zástupcovi veriteľov.
Otváranie obálok je verejné. Správca vráti neúspešným záujemcom zaplatené finančné prostriedky do 5 pracovných
dní od vyhodnotenia ponúk. Správca uzatvorí s úspešným záujemcom zmluvu o predaji do 14 dní. Zmluva
nenadobudne účinnosť skôr ako bude uhradená celá kúpna cena. Cena za predmet verejného ponukového konania
bude uhradená najneskôr pri podpise zmluvy a to pripísaním zvyšnej sumy na účet úpadcu zriadeného za účelom
konkurzu. Ostatným neúspešným účastníkom verejného ponukového konania sa záloha na kúpnu cenu vráti do 5
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk na číslo účtu, ktorý uvedú v predloženej ponuke. Všetky náklady
súvisiace s prevzatím podniku vrátane poplatkov za návrh na zápis zmien v katastri znáša úspešný záujemca.

III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:

Verejné ponukové konanie bude zverejnené v Obchodnom vestníku SR v časti Konkurzy a reštrukturalizácie, ďalej
bude zverejnené na úradnej tabuli správcu. Obhliadka predmetu predaja bude umožnená potenciálnym záujemcom
po dohode so správcom. Každý záujemca môže do verejného ponukového kola predložiť len jednu ponuku.
Záujemca je povinný uhradiť zálohu na kúpnu cenu minimálne vo výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny na číslo účtu
úpadcu zriadeného za účelom konkurzu. Ak úspešný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu do 14 dní od
výzvy, alebo do verejného ponukového kola sa nikto neprihlási, bude dané kolo verejného ponukového konania
vyhlásené za neúspešné a bude vyhlásené ďalšie kolo verejného ponukového konania. Záujemca ktorý sa prihlási do
verejného ponukového konania podáva písomné ponuky. Ponuky je možné doručiť osobne alebo prostredníctvom
pošty správcovi v lehote 30 dní od zverejnenia verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku v uzavretej
obálke s uvedením odosielateľa, na adresu správcu s viditeľne označeným textom: „KONKURZ“ 28K/74/2012 verejné
ponukové konanie - NEOTVÁRAŤ“. Správca prijatú obálku označí podacou pečiatkou s uvedením dátumu prijatia
obálky, číslom podania a podpisom. Predloženú ponuku nie je možné meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť ponuku, ktorá bola
predložená po lehote určenej v podmienkach verejného ponukového konania. Podaním ponuky účastník verejného
ponukového konania potvrdí, že sa s predmetom verejného ponukového konania oboznámil, je mu dostatočne známy
stav predmetov verejného ponukového konania, preberá ich v stave v akom stoja a ležia a akceptuje, že správca
nezodpovedá za žiadne vady predmetu verejného ponukového konania. Predkladateľ ponuky nemá nárok na
náhradu nákladov spojených s jeho účasťou vo verejnom ponukovom konaní, nárok na úhradu nákladov spojených s
účasťou vo verejnom ponukovom konaní nevzniká ani účastníkovi, ktorý vo verejnom ponukovom kole zvíťazil.


IV. Obsah ponuky:

Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu na adresu Haškova 18, Nové Mesto nad Váhom. V predloženej
ponuke musí byť uvedené označenie záujemcu, v prípade právnických osôb obchodné meno, sídlo a identifikačné
číslo, v prípade fyzických osôb - podnikateľov meno priezvisko, obchodné meno, daňové identifikačné číslo, bydlisko
a miesto podnikania, v prípade fyzických osôb - nepodnikateľov meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo. V ponuke
musí byť tiež uvedená spisová značka: 28K/74/2012, označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny v eurách,
aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu,
nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky, v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa fotokópia občianskeho
preukazu, doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu na účet úpadcu zriadeného za účelom konkurzu vo
výške minimálne 10 % z ponúkanej kúpnej ceny. Prílohu predloženej ponuky do vyhláseného ponukového konania
bude aj vyhlásenie záujemcu, že si nebude nárokovať žiadne úroky a ani iné príslušenstvo zo zaplatenej zálohy
počas trvania ponukového konania, a to až do jej vrátenia alebo do započítania do kúpnej ceny, číslo účtu na ktorý je
správca povinný vrátiť zálohu na kúpnu cenu v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
vyhlásenie záujemcu, že nemá voči úpadcovi žiadne záväzky. Ponuka musí byť datovaná a riadne podpísaná, v
prípade právnických osôb štatutárnymi záujemcami v zmysle výpisu z Obchodného registra.

V. Vyhodnotenie ponúk:

Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil podmienky súťaže a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu. Ak budú správcovi predložené zhodné ponuky, správca vyzve konkrétnych záujemcov na
zvýšenie ponúk, v tomto prípade sa víťazom verejného ponukového konania stane ten záujemca ktorý v správcom
určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť
záujemca, ktorého ponuka bola správcovi doručená skoršie. Víťaz verejného ponukového konania bude vyzvaný na
uzatvorenie kúpnej zmluvy. Záujemcom, ktorí v súťaži neuspeli, bude táto skutočnosť oznámená správcom.

VI. V prípade, že do ponukového konania sa neprihlási žiadny záujemca, tak súd
u d e ľ u j e  správcovi  JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
značka správcu S445 súhlas na vylúčenie majetku úpadcu zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 124/2022 dňa 28.6.2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie   n i e   j e   prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Trenčín dňa 9.11.2022
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1