Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066341
Spisová značka: 2R/1/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka: NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, so
sídlom Popradská 17/670, Stará Ľubovňa 064 01, IČO:36 477 494, správcom ktorého je Správcovská a konzultačná,
k. s., so sídlom kancelárie Zdravotnícka 2, 058 01 Poprad, IČO: 53 089 570, o návrhu správcu na predĺženie lehoty
na popieranie pohľadávok, takto
rozhodol
Predlžuje správcovi lehotu na popieranie pohľadávok o 30 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 9.11.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1