Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066340
Spisová značka: 1R/1/2022
O z n a m  Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka:
Balaščák Transport s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom 086 01 Mokroluh 197, IČO: 51 003 201, správcom ktorého je
JUDr. Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov, o návrhu dlžníka na potvrdenie
reštrukturalizačného plánu uznesením 1R/1/2022-210 zo dňa 26.10.2022 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka
Balaščák Transport s.r.o.   v reštrukturalizácii, so sídlom 086 01 Mokroluh 197, IČO: 51 003 201, o ktorom hlasovala
schvaľovacia schôdza dňa 14.10.2022, ktorý je prílohou tohto uznesenia a ukončil   reštrukturalizáciu dlžníka
Balaščák Transport s.r.o. v reštrukturalizácii,   so sídlom 086 01 Mokroluh 197, IČO: 51 003 201.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa  03.11.2022.
Okresný súd Prešov dňa 9.11.2022
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1