Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066339
Spisová značka: 30OdK/186/2022
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok dlžníka: Ladislav Víg, nar. 27.02.1988, bytom
934 01 Levice, ktorého správcom je : Mgr. Erik Štorek so sídlom kancelárie: Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, o
prihláške predloženej správcom, takto
 
rozhodol
U r č u j e,  že podanie veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 814 53  Bratislava, IČO:
36 284 831, zo dňa 15.10.2022, ktorým si uplatňuje pohľadávku v celkovej sume 1.849,56 eur, sa za prihlášku
nepovažuje a na toto podanie sa ako na prihlášku  n e p r i h l i a d a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 8.11.2022
JUDr. Lucia Hanzlík Šuleková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1