Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066338
Spisová značka: 30OdK/187/2022
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu: Štefan Mesároš, nar. 10.05.1953,
bytom Tešmák 39, 936 01 Šahy, ktorého správcom je: JUDr. Lucia Kolníková so sídlom kancelárie: Géňa 56, 934 05
Levice, takto
rozhodol
I. O d v o l á v a    z funkcie správcu: JUDr. Lucia Kolníková so sídlom
kancelárie: Géňa 56, 934 05 Levice, značka správcu S1959.
II. U s t a n o v u j e  správcu: Mgr. Tomáš Timoranský, so sídlom
kancelárie: Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, zn. správcu: S 1863.
III. U k l a d á   odvolanému   správcovi: JUDr. Lucia Kolníková so sídlom
kancelárie: Géňa 56, 934 05 Levice, povinnosť bez zbytočného odkladu poskytnúť novoustanovenému správcovi
všetku potrebnú súčinnosť a odovzdať mu príslušný spis spolu s prílohami  tak, aby sa nový správca mohol riadne uj
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je  prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.11.2022
JUDr. Lucia Hanzlík Šuleková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1