Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066335
Spisová značka: 30OdK/118/2022
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu: Mário Brunovský, nar. 28.05.1993,
bytom 951 73 Jelenec 1272, ktorého správcom je : JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra
takto
rozhodol
I. O d v o l á v a  z funkcie správcu: JUDr. Fadi Fardous, so sídlom
kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra, značka správcu S1316.
II. U s t a n o v u j e  správcu: JUDr. Stanislav Barkoci, so sídlom kancelárie:
Hollého 10, 949 01 Nitra, zn. správcu: S 1528.
III. U k l a d á   odvolanému   správcovi: JUDr. Fadi Fardous, so sídlom
kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra, povinnosť bez zbytočného odkladu poskytnúť novoustanovenému správcovi
všetku potrebnú súčinnosť a odovzdať mu príslušný spis spolu s prílohami  tak, aby sa nový správca mohol riadne uj
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je  prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.11.2022
JUDr. Lucia Hanzlík Šuleková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1