Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066333
Spisová značka: 31OdK/53/2019
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu: Stanislava Kalmanová, nar.
05.11.1976, bytom Čajkovského 1, 949 11 Nitra, ktorého správcom je : JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie
Mostná 72, 949 01 Nitra takto
rozhodol
I. O d v o l á v a    z funkcie správcu: JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra, značka
správcu S1316.

II. U s t a n o v u j e  správcu: Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Cabasjká 817/2, 851 48 Jarok, zn. správcu:
S 1841.

III.  U k l a d á   odvolanému   správcovi: JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra,
povinnosť bez zbytočného odkladu poskytnúť novoustanovenému správcovi všetku potrebnú súčinnosť a odovzdať
mu príslušný spis spolu s prílohami  tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je  prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.11.2022
JUDr. Lucia Hanzlík Šuleková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1