Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066331
Spisová značka: 31OdK/100/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu: Ľubomír Macko, nar. 12.02.1961,
bytom 956 11 Dvorany nad Nitrou 26, ktorého správcom je : JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72,
949 01 Nitra takto
rozhodol
I. O d v o l á v a    z funkcie správcu: JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra, značka
správcu S1316.

II. U s t a n o v u j e  správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 2, 949 01 Nitra, IČO: 47
817 003, zn. správcu: S 1731.

III.  U k l a d á   odvolanému   správcovi: JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra,
povinnosť bez zbytočného odkladu poskytnúť novoustanovenému správcovi všetku potrebnú súčinnosť a odovzdať
mu príslušný spis spolu s prílohami  tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je  prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.11.2022
JUDr. Lucia Hanzlík Šuleková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1