Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066327
Spisová značka: 26K/30/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PRH spol. s r.o., so sídlom Moldavská 8,
040 11 Košice, IČO: 43 976 387 o návrhu správcu podstaty: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie Holubyho 14,
040 01 Košice, zn. správcu: S1198 na priznanie paušálnej odmeny správcovi za výkon funkcie správcu do konania
prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Priznáva správcovi podstaty: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie Holubyho 14, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1198, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.323,57 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 9.11.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1