Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066326
Spisová značka: 26K/34/2015

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: ViJA Aqua, s.r.o., so sídlom Trnava pri Laborci 215, 072 31 Trnava pri
Laborci, IČO: 36 674 877, ktorého správcom je: Ing. Milan Polončák, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01
Košice, značka správcu: S1287 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky takto
rozhodol
P o t v r d z u j e  prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10,
813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedenej v zozname pohľadávok u správcu pod č. 14 vo výške 40,69 eur.
Poučenie:
Proti   tomuto  uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, do  15  dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku), na Okresnom súde Košice I, a to
písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.

Podľa ust. § 363 Civilného sporového poriadku, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa ust. § 358 Civilného sporového poriadku, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 9.11.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1