Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066325
Spisová značka: 26K/7/2020

            Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:  ALKON KOŠICE a.s. v konkurze, so
sídlom: Slovenská 16, 040 01 Košice, IČO: 36 576 433 o návrhu správcu podstaty: Areko Group, k.s., so sídlom
kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1689 na uloženie povinnosti podať žalobu voči správcovi takto
rozhodol
Ukladá osobe: Exekútorský úrad Košice, JUDr. Mária Bíla, so sídlom Hlavná 115, 040 01 Košice v lehote 30 dní odo
dňa doručenia tohto uznesenia podať proti správcovi: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1689 žalobu, ktorou sa bude domáhať vylúčenia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 124/2022 zo dňa 28.06.2022, a to:
- súpisová zložka majetku č. 189, pozemok, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, výmera: 36 m2, register KN/číslo parcely: „C“ 5032/10, číslo LV: 14867, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1, štát/okres/obec/katastrálne územie: SR/Košice I/Košice - Sever/Severné Mesto, súpisová hodnota: určí
ZP, deň zapísania majetku do súpisu: 23.06.2022, dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR;
- súpisová zložka majetku č. 190, pozemok, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, výmera: 5125 m2, register KN/číslo parcely: „C“ 5032/11, číslo LV: 14867, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1, štát/okres/obec/katastrálne územie: SR/Košice I/Košice - Sever/Severné Mesto, súpisová hodnota: určí
ZP, deň zapísania majetku do súpisu: 23.06.2022, dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR;
- súpisová zložka majetku č. 191, pozemok, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, výmera: 180 m2, register KN/číslo parcely: „C“ 5032/13, číslo LV: 14867, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1, štát/okres/obec/katastrálne územie: SR/Košice I/Košice - Sever/Severné Mesto, súpisová hodnota: určí
ZP, deň zapísania majetku do súpisu: 23.06.2022, dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR;
- súpisová zložka majetku č. 192, pozemok, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, výmera: 50 m2, register KN/číslo parcely: „C“ 5032/14, číslo LV: 14867, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1, štát/okres/obec/katastrálne územie: SR/Košice I/Košice - Sever/Severné Mesto, súpisová hodnota: určí
ZP, deň zapísania majetku do súpisu: 23.06.2022, dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR;

- súpisová zložka majetku č. 193, pozemok, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, výmera: 825 m2, register KN/číslo parcely: „C“ 5032/15, číslo LV: 14867, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1, štát/okres/obec/katastrálne územie: SR/Košice I/Košice - Sever/Severné Mesto, súpisová hodnota: určí
ZP, deň zapísania majetku do súpisu: 23.06.2022, dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR;
- súpisová zložka majetku č. 194, pozemok, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, výmera: 125 m2, register KN/číslo parcely: „C“ 5032/16, číslo LV: 14867, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1, štát/okres/obec/katastrálne územie: SR/Košice I/Košice - Sever/Severné Mesto, súpisová hodnota: určí
ZP, deň zapísania majetku do súpisu: 23.06.2022, dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR;
- súpisová zložka majetku č. 195, pozemok, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, výmera: 260 m2, register KN/číslo parcely: „C“ 5032/17, číslo LV: 14867, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1, štát/okres/obec/katastrálne územie: SR/Košice I/Košice - Sever/Severné Mesto, súpisová hodnota: určí
ZP, deň zapísania majetku do súpisu: 23.06.2022, dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR;
- súpisová zložka majetku č. 196, pozemok, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, výmera: 87 m2, register KN/číslo parcely: „C“ 5032/18, číslo LV: 14867, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1, štát/okres/obec/katastrálne územie: SR/Košice I/Košice - Sever/Severné Mesto, súpisová hodnota: určí
ZP, deň zapísania majetku do súpisu: 23.06.2022, dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR;
- súpisová zložka majetku č. 197, pozemok, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, výmera: 5571 m2, register KN/číslo parcely: „C“ 5032/26, číslo LV: 14867, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1, štát/okres/obec/katastrálne územie: SR/Košice I/Košice - Sever/Severné Mesto, súpisová hodnota: určí
ZP, deň zapísania majetku do súpisu: 23.06.2022, dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR;
- súpisová zložka majetku č. 198, pozemok, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, výmera: 222 m2, register KN/číslo parcely: „C“ 5035, číslo LV: 14867, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1, štát/okres/obec/katastrálne územie: SR/Košice I/Košice - Sever/Severné Mesto, súpisová hodnota: určí
ZP, deň zapísania majetku do súpisu: 23.06.2022, dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR;
- súpisová zložka majetku č. 199, stavba, popis: budova, ulica/obec/štát:
Slovenská/Košice - Sever, súpisné číslo: 561, číslo parcely: 5035, číslo LV: 14867, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1, štát/okres/obec/katastrálne územie: SR/Košice I/Košice - Sever/Severné Mesto, súpisová hodnota: určí ZP, deň
zapísania majetku do súpisu: 23.06.2022, dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR;
- súpisová zložka majetku č. 200, stavba, popis: budova, ulica/obec/štát:
Slovenská/Košice - Sever, súpisné číslo: 2706, číslo parcely: 5032/16, číslo LV: 14867, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1, štát/okres/obec/katastrálne územie: SR/Košice I/Košice - Sever/Severné Mesto, súpisová hodnota: určí
ZP, deň zapísania majetku do súpisu: 23.06.2022, dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR;
- súpisová zložka majetku č. 201, stavba, popis: dielňa, ulica/obec/štát:
Slovenská/Košice - Sever, súpisné číslo: 2706, číslo parcely: 5032/17, číslo LV: 14867, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1, štát/okres/obec/katastrálne územie: SR/Košice I/Košice - Sever/Severné Mesto, súpisová hodnota: určí
ZP, deň zapísania majetku do súpisu: 23.06.2022, dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR;
- súpisová zložka majetku č. 202, stavba, popis: sklad, ulica/obec/štát:
Slovenská/Košice - Sever, súpisné číslo: 2706, číslo parcely: 5032/18, číslo LV: 14867, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1, štát/okres/obec/katastrálne územie: SR/Košice I/Košice - Sever/Severné Mesto, súpisová hodnota: určí
ZP, deň zapísania majetku do súpisu: 23.06.2022, dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR;
zapísaného s poznámkou o spornom zápise: 1. Na LV č. 14867, okres Košice I, obec Košice - Sever, katastrálne
územie Severné Mesto, je ako vlastník v pomere k celku 1/1 (celosti) vedený : ALKON REAL s.r.o., so sídlom
Slovenská 16, 040 01 Košice, IČO: 44 777 922;
- c) Poznámka o spornom zápise: nehnuteľnosť je zaťažená exekučným
záložným právom na základe exekučného príkazu č. 315EX 468/21; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia: Exekútorský úrad Košice, JUDr. Mária Bíla, Hlavná 115,  040 01 Košice
- h) Poznámka o spornom zápise: nehnuteľnosť je zaťažená exekučným
záložným právom na základe exekučného príkazu č. 315EX 158/22-19; osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia: Exekútorský úrad, JUDr. Mária Bíla, Hlavná 115, Košice.
- i) Poznámka o spornom zápise: nehnuteľnosť je zaťažená exekučným
záložným právom na základe exekučného príkazu č. 315EX 7/22; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia: Exekútorský úrad, JUDr. Mária Bíla, Hlavná 115, Košice
- j) Poznámka o spornom zápise: nehnuteľnosť je zaťažená exekučným
záložným právom na základe exekučného príkazu č. 315EX 277/2022-28; osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia: Exekútorský úrad, JUDr. Mária Bíla, súdny exekútor, Hlavná 115, 040 01 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Ak osoba uvedená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia nepodá v stanovenej lehote proti správcovi žalobu o
vylúčenie sporného majetku zo súpisu majetku, predpokladá sa, že zahrnutie majetku do súpisu je nesporné (§ 78
ods. 4 ZKR).

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 8.11.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1