Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066324
Spisová značka: 26K/10/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LYCON CONSULTING, s.r.o. v konkurze,
so sídlom Žižkova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 586 081 o návrhu správcu podstaty: TETRA INSOLVENCY, k.s., so
sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice (predtým so sídlom kancelárie Kuzmányho 29, 040 01 Košice),
značka správcu: S1661, na priznanie paušálnej odmeny správcovi za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov takto
rozhodol
Priznáva správcovi podstaty: TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, značka
správcu: S1661, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.300
EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 9.11.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1