Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066323
Spisová značka: 26K/10/2016

Okresný súd Košice I vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LYCON CONSULTING, s.r.o. v konkurze, so sídlom Žižkova 6, 040 01
Košice, IČO: 36 586 081 uznesením zo dňa 29.09.2020, sp. zn. 26K/10/2016 potvrdil prevod pohľadávok z
pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10,  813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 28 až 35 v celkovej výške 18.059,50 eur.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2020.
Okresný súd Košice I dňa 9.11.2022
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyššia súdna úradníčka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1