Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066321
Spisová značka: 5R/1/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu HYDREX, s.r.o. „v
reštrukturalizácii“, so sídlom Partizánska ul. č. 1877, 962 05 Hriňová, IČO: 31 633 072, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2856/S, ktorého správcom konkurznej podstaty je
Mgr. Robert Antal, so sídlom Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1606, o návrhu
správcu na predĺženie lehoty vyhotovenie súpisu majetku, takto
rozhodol
Predlžuje správcovi konkurznej podstaty lehotu na vyhotovenie súpisu majetku o 15 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.11.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1