Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066320
Spisová značka: 7K/11/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica,  o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka
GRUN SK s.r.o., so sídlom Školská 883/32, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 179 309, o návrhu predbežného
správcu na priznanie paušálnej náhrady výdavkov, takto
rozhodol
I. Priznáva  predbežnému správcovi spoločnosti FARDOUS PARTNERS
správcovská, k. s., so sídlom príslušnej kancelárie Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen, IČO: 48 002 381, značka
správcu S1752, paušálnu náhradu výdavkov v sume 1 500 Eur, vzniknutých pri výkone predbežnej správy.

II. Upravuje učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť paušálnu
náhradu výdavkov vo výške 1 500 Eur predbežnému správcovi na účet vedený v banke Tatra banka, a. s., IBAN:
SK28 1100 0000 0029 4711 9572, z preddavku evidovaného pod položkou denníka D 19, položka registra 12,
účtovný doklad číslo 82. III. 2022, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva  v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Banská  Bystrica.

V odvolaní musí byť uvedené, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis. V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).

Odvolanie podľa § 365 ods. 1 CSP možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby
uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie
rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k
nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky
procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho
posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.11.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1