Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066319
Spisová značka: 7K/23/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so
sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica,  o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka DREVO DM, s.r.o.,
so sídlom Š. Moyzesa 299/3, 985 11 Halič, IČO: 36 389 625, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 8675/S, takto
rozhodol
Začína  konkurzné konanie voči DREVO DM, s.r.o., so sídlom Š. Moyzesa 299/3, 985 11 Halič, IČO: 36 389 625,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 8675/S.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.11.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1