Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066318
Spisová značka: 6K/5/2022
P R E D V O L A N I E 
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 6K/5/2022
vo veci

navrhovateľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Banská Bystrica, Nová
13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500

proti


dlžníkovi: BEATI, s.r.o., so sídlom L. Novomestského 124/15, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45 366 837        o návrhu na vyhlásenie konkurzunariaďuje sa pojednávanie na deň 19. decembra 2022 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého
28, Banská Bystrica - prístavba, v miestnosti č. dv. 157.


Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.

*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.


Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !


V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.

Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)


Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.11.2022
JUDr. Ing. Matúš Škarbala, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1