Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066317
Spisová značka: 6K/5/2022
U P O V E D O M E N I E
o určení termínu pojednávania 

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
                spisovú značku: 6K/5/2022
vo veci

navrhovateľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Banská Bystrica, Nová
13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500


a ním označeného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 85104 Bratislava-Petržalka,
IČO: 35 937 874, Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 81453 Bratislava, IČO: 36 284 831, DÔVERA
zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25/0, 85101 Bratislava, IČO: 35 942 436 a Tatra banka, a.s., Hodžovo
námestie 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 00 686 930

proti

dlžníkovi: BEATI, s.r.o., so sídlom L. Novomestského 124/15, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45 366 837


        o návrhu na vyhlásenie
konkurzu


nariaďuje sa pojednávanie na deň 19. decembra 2022 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého
28, Banská Bystrica - prístavba, v miestnosti č. dv. 157.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka BEATI, s.r.o., so
sídlom L. Novomestského 124/15, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45 366 837, a to:

veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 85104 Bratislava-Petržalka, IČO: 35 937 874,
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 81453 Bratislava, IČO: 36 284 831, DÔVERA zdravotná poisťovňa,
a. s., Einsteinova 25/0, 85101 Bratislava, IČO: 35 942 436 a Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava - Staré Mesto, IČO: 00 686 930 o nariadenom pojednávaní.

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.

Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !


Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)

Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)


Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.11.2022
JUDr. Ing. Matúš Škarbala, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1